STRATEJİ KURULU KARARLARI

19.01.2023

Strateji Kurulu toplantılarından alınan kararları:

1. Strateji Kurulu Toplanti - 02.12.2022

 

Yazılı usulle Strateji Kurulu'nin kararları:

1. Yazılı usulle No. 1 - 04.01.2023

2. Yazılı usulle No. 2 - 19.07.2023

 

Facebook icon
Twitter icon