Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on the exploring the spread of eagle species, threats and people's attitudes towards them. The overall goal is to establish cross-border cooperation and build capacity for conservation of key species and identification and management of protected areas and Natura 2000 sites.
Within the project mapping the breeding sites and habitats of the globally threatened Imperial Eagle in Thrace and identification of possible Natura 2000 sites in Kırklareli and Edirne regions based on distribution of Imperial Eagle and other key species will be done. Campaigns for the conservation of Imperial Eagle nests will be organized in the provinces of Edirne and Kirklareli. A joint “Great Beach Cleaning” event will be held involving volunteer - youth who will also monitor the migration of birds in the cross-border area.
The implementation of the project will contribute to raising the environmental awareness of young people who will be engaged in clean-up activities for litter reduction.

 

Proje, nesli Dünya ölçeğinde tehlike altında olan Şah Kartal odağında Bulgaristan ve Türkiye’deki sivil toplum örgütlerinin deneyimlerinden yararlanarak, gençler ve yerel halkın katılımı ile nesli tehdit altında olan yırtıcı kuşlar ve yaşam alanlarının korunmasını amaçlamaktadır. Besin zincirinin üstünde yer alan Şah Kartal popülasyonunun desteklenmesi için bölgede yerel halk, gençler ve doğa koruma konusunda ilgililer, kuş türleri, yaşam alanları ve kuş göçü hakkında bilgilendirilmesi, gönüllülerinde katılımı ile
yırtıcı kuş türleri için yapay yuvalar yapılması, bölgede yaşayan çiftçiler, arazi sahipleri ve yerel karar vericilerin bilgilendirilmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Yürütülen çalışmalarda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapılmış, Türkiye ile Bulgaristan arasında sürdürülebilir korumaya yönelik ortak yaklaşım ile sınır ötesi bir ağ oluşturulmuştur. Bu ağ vasıtası ile Bulgaristan’da koruma merkezleri ve iyi örnekler yerinde incelenmiş, sulak alanlar, nehirler ve kıyı bölgelerde atık haritalama çalışmaları
yapılarak ortak temizlik faaliyetleri yürütülmüştür. Tüm bu çalışmaların ışığında elde edilen veriler, akademisyenlerin, uzmanların desteği ile organize edilen çevrimiçi toplantılar vasıtasıyla Şah Kartal özelinde Natura 2000 alanları belirlenmiş ve ortak izleme ve koruma protokolleri
oluşturulmuştur.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims at improving the cooperation capacity for sustainable development of protected areas and coastal environment in the CBC region Vize-Sredets.
The project envisages construction activities in the Tabakhane Dere and to turn it and the area around it into a GREEN ECO-SPACE organized around an air pollution measuring station and environmental friendly activities for ecosystem monitoring in Vize (incl. coastal zones). An old building will be reconstructed and to turned it into a LABORATORY-CENTER for Environmental Monitoring and Biodiversity in Protected Areas in Sredets. The both ECO-centers will work together and they will host interactive laboratories ("BIOSPACE-KEEPERS" & "COAST-KEEPERS") for 80 children and young people who will be trained in the sustainable development of protected areas and coastal zones in the cross-border region of Vise and Sredets.
Environmental activities in the coastal zone and waste reduction at Panayir Isklesi in Vise will be implemented through joint voluntary campaigns. The project will create conditions for the sustainable implementation of specific activities for the protection of protected areas through conservation activities in the "Div bojur" (“Wild peony") protected area in Sredets.
A Common STRATEGIC ECO-ALLIANCE for the sustainability of protected areas and coastal environment will be created representing a common network to organize all activities and innovations aimed at achieving sustainable protected areas and clean coastal areas, as well as improving the quality of all common natural resources.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project aims to contribute to enhancing the cooperation in environmental sustainable development in the cross-border area of Pinarhisar (Turkey) - Sredets (Bulgaria) through execution of small-scale investment activities in green infrastructure from both sides of the border.

Within the project it is envisaged conduction of a joint workshop and happening for disadvantaged youths and children to increasing their knowledge in conservation and management of common natural resources. The project foresees reconstruction of and creation a “GREEN HOUSE” in Sredets and an "ECOLOGICAL CENTER" in Pinarhisar as centres for cross-border training and networking for sustainable development. It will be organized and implemented "Green week" events in Sredets and Pinarhisar to increasing the public awareness among the local pupulation on climate change and nature protection issues.

The implementation of the project will encourage the cooperation among policy makers, NGOs and associations of producers through exchanging information, sharing experience and best practices which will improve the eco sustainability of the region.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

 

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Projenin genel amacı, Bulgaristan ve Türkiye arasında çevre koruma alanında sınır ötesi işbirliği kapasitesinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır.
Projenin özel hedefleri, Edirne ve Aytos'ta ayrı atık toplamayı teşvik etmek ve yine Edirne ve Aytos'ta gençlerin çevre koruma ve kıyı alanları konusunda bilinçlendirilmesidir.
Proje kapsamında, yeşil atık toplama ekipmanları tedarik edilecektir. Her iki taraftaki öğrenciler arasında çevresel tutum anketi yapılacaktır. Anket sonuçları, bilgilendirme etkinliği ve final konferansı sırasında sunulacaktır.
Projenin uygulanması sonucunda, Edirne yakınlarındaki köylerde verimli bir geri dönüşüm hizmeti sağlanacak ve Aytos Belediyesi arazisinde yeşil sistemlerin biriktirdiği biyokütle kullanılacaktır. Öğrenciler, çevrenin ve doğal kaynakların korunmasının önemi ile çevre ve kıyı alanlarının korunmasına yönelik motivasyonları konusunda daha bilinçli hale getirilecektir.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on the joint initiatives related to the conservation and improvement of the quality of natural resources - air, water and soil in the cross-border region. For this purpose, a series of best practices related to the formation of resource and capacity building among people about preservation and management of physical and biological purity of the main components of the natural environment in the cross-border region will be implemented, through education, information, counselling and motivation for the implementation of ecological and organic farming to ensure safe and consistent natural life.
Planned project activities varied and include questionnaires, elaboration of an information brochure, trainings, exchange visits, web site creation, design and distribution of materials, organisations of international forums and a conference named "The importance of growing organic products”.
The implementation of the project will contribute to raising the awareness of nature conservation among women entrepreneurs, experts from public institutions and farmers in the region of Yambol and Edirne.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on determination of the situation of European red wood ants in the cross border areas by revealing the nest numbers and distributions which will also provide necessary data for updating IUCN and national red list data, as well presentation of a species action plan and conservation program which will be used for future new project ideas particularly in protected areas of CB region; to train people in both sides to increase the knowledge and awareness and to build capacity of experts, scientists, civil servants, etc. and could be used in future initiatives and projects.
Within the project field studies and laboratory tests will be carried out on the territory of Burgas region and Kirklareli province, as well as the necessary equipment will be purchased to carry out the researches. The purpose is to elucidate nest inventory, nest ecology and distributional patterns of European red wood ant. All of the features of the nests will be recorded on the nest ID card. By doing morphological measurements the ecomorphs of this species in the region will be clarified so that protection schemes can be developed accordingly.
The results of the project will provide new data for updating the red lists and an action plan and conservation program for the species will be developed. The project will contribute to biological control studies and nest transplantation works since European red wood ants is a good biological control agent on Lymandria dispar caterpillars which are the most destructive insect on oak forests of Strandzha mountains.

Kırmızı orman karıncaları yaşadıkları ekosistem üzerinde büyük etkileri olduğu için “Kilittaşı türler-Keystone Species” olarak bilinirler. Yaşadıkları yerlerde ve özellikle orman ekosisteminde çevredeki zararlı böcekleri ve omurgasızları yiyerek orman sağlığına katkıda bulunurlar ve dolayısıyla zararlılara karşı biyolojik mücadele ajanı olarak da kullanılmaktadırlar.  Avrupa kırmızı orman karıncaları IUCN Kırmızı Listesinde NT olarak yer alır fakat IUCN sitesinde belirtildiği üzere verilerin güncellenmesine ihtiyaç vardır, Türkiye Ulusal Kırmızı Listesinde ise CR (Crirically Endangered-Kritik tehlikedeki tür) kategorisi altındadır. Bu karıncalar genellikle Türkiye- Bulgaristan sınır hattındaki Istrancalar Dağlık sisteminde bulunurlar. Hedef bölgemiz olan Istrancalar maalesef taş ocakları, madencilik faaliyetleri başta olmak üzere aşırı insan etkisi altındadır ve orada yaşayan insanlar gelen büyük tehlikenin pek de farkında değillerdir. Diğer yandan Avrupa kırmızı orman karıncalarının çevresel etkilere karşı gösterdiği tepki önemli bilgiler içerdiği için çevre alan değerlendirmelerinde, izleme ve doğa koruma çalışmalarında da kullanılabilir. Sonuç olarak, bu türün yuva ekolojisi, dağılımı ve üzerindeki önemli tehdit ajanlarını açıklığa kavuşturmanın yanısıra her iki ülkedeki uzmanların işbirliği halinde proje geliştirmeleri, deneyimlerini ve tekniklerini paylaşmaları, farkındalık ve çevre koruma bilinci oluşturmak için STK’ları, köylüleri, ve yerel yönetim temsilcilerini bu konuda eğitmek önem arzetmektedir.

Proje başlangıcında, yuva envanteri ve olası ekomorf çalışmaları için her iki ülkenin uzmanlarının gerçekleştirdiği 4 arazi ve toplanan örneklerinin incelenmesinin sürdürüldüğü yoğun labaratuvar çalışmaları yapılmıştır. Elde edilen veriler sonucu Istrancaların Türkiye tarafında 35 yuva, Bulgaristan tarafında ise 8 yuva tespit edilmiştir. Bu yuva sayıları oldukça az olup eğer koruma önlemleri alınmaz ise bu türün yakın gelecekte yok olacağı anlamına gelmektedir. Yuvaların bulunduğu yerler digital haritalara işlenmiştir. Ekomorf oluşturup oluşturmadıklarını anlamak için yuvalardan alınan örnekler daha sonar labaratuvara getirilerek binoküler mikroskop altında morfometrik ölçümleri ve hesaplamaları yapılmıştır. Türk kolonilerinin daha az kıllı ( en azından başın oksipital yarısındaki dik killer açısından) ama kıl uzunluklarının hem Bulgar hem de Avrupa N ve P morf populasyonlarından uzun olduğu tespit edilmiştir. Bu ilginç sonuçlar yakın gelecekteki ortak çalışmalarla elde edilecek verilerle güçlendirilerek durum açıklığa iyice kavuşacaktır.

Habitat envanteri ve koruma amaçları çerçevesinde; GPS koordinatları, yuva yapı şekilleri ve ölçüleri, habitat detayları kolonilerin kimlik kartlarına işlenmiştir. Yuva başlarına bilgi plakaları asılmıştır ve gerekli yuvalar koruma amaçlı çevrilmiştir. Yuva ve habitat üzerindeki var olan tehditler not edilmiştir. Köylüler yuvaların önemi hakkında bilgilendirilmiştir.

 

https://www.europeanredwoodants.eu/tr/

https://www.youtube.com/watch?v=8G3ShrN7Kb8

 

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The overall objective is to transfer successfully of the experience from a Bulgarian NGO on preparation and promotion of the process of development of European Ecological Network "Natura 2000" to Turkish stakeholders in the model region of Istranca Mountain and to increase the local capacity for the implementation of NATURA 2000 requirements through strong dialogue and exchange of best practices between Bulgarian and Turkish NGOs.

The project envisages preparation of documentation for designation of three NATURA 2000 sites in the Turkish part of Strandja/Istranca and on-site training for joint data collection for NATURA 2000. In order to transfer the European experience in establishment of NATURA 2000 a four – days study visit for 20 Turkish experts will be organized in Bulgaria. During the project implementation two local workshops on NATURA 2000 with representatives of environmental non-governmental organizations, institutions and citizens will be organized aiming to raise local awareness.

The project will contribute to increasing knowledge and mutual understanding of European strategies and methods for announcement of important natural areas as Natura 2000 sites, and to establish good partnerships between Turkish and European civil society organizations.

The project implementation will support the Turkish European integration process in the field of environmental protection.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

NATURA 2000 Avrupa Birliği doğa ve biyoçeşitlilik politikası için kritik bir öneme sahiptir. NATURA 2000 Avrupa’da korunmakta olan alanlar ağı içermektedir. Bu ağ doğal habitatlar yönergesi (1992) ve yaban kuşların korunması hareketi (1979) ortak yazışması ile oluşturulmuştur. Bu ağın amacı en değerli ve nesli tükenme tehlikesi altında olan türleri ve bu türlerin habitatlarını korumayı garanti altına almaktır.

Avrupa Birliğine girmenin eşiğinde olan Türkiye Cumhuriyeti de Avrupa Ekolojik Ağı’nın bir parçası olacak olan NATURA 2000 kurmak üzeredir. Bu ağ ilave belgeler ile desteklenmiş korunmuş alanlar listesi içermektedir. Bu listede fauna ve flora yapısının tanımı ve aynı zamanda da harita materyalleri mevcuttur. Bulgaristan 10 yılı aşkın süredir bir AB üyesi ülke olduğu için bu alandaki pozitif deneyimlerini komşu ülkesine aktarabilir. Projenin ilk kısmında -pilot aktivite olarak- potansiyel NATURA 2000 alanları Türkiye ortağına ve diğer paydaşlara tanıtılmıştır. Arazi çalışmaları (Green Balkans) Yeşil Balkanlar Derneği, Bulgaristan ve Edirne’deki Trakya Üniversitesi’nden uzmanlarla yapılmıştır. Çalışmalar sırasında üç potansiyel NATURA 2000 alanı Istranca’ların Türkiye içinde yer alan kısmında belirlenmiştir. Bunlardan ikisi - 1992 yılında “Habitatlar Yönergesi” (92/43/EEC) idi. İğneada Ormanları ve sulak alanları - pSCI ve Dupnisa mağara sistemi – pSCI; diğeri ise “Kuşlar Yönergesi” (79/402/EEC sonra 2009/147/EC) -İğneada sulak alanlarında belirlenmiştir. Bir seri çoklu bilgi toplamı için Bulgaristan’da NATURA 2000’de yerinde eğitimler düzenlendi. Istanbul Üniversitesinden akademisyenler, Kırklareli üniversitesinden öğrenciler ve Türkiye’den çevreciler ve gençlik örgütleri bu eğitimlere katılmıştır.

Sonuç olarak; üç potansiyel NATURA 2000 alanı ve Bulgaristan’daki NATURA 2000 alanları için tehditler -Aynı zamanda Türkiye’deki NATURA 2000 alanları için de tehditler- yapılan “Tamamlanmış Pilot Standart Bilgileri” (SDF) ile belirlenmiştir.

İki dilde DVD filmi “NATURA 2000 ve Türkiye-Bulgaristan ortak sınırındaki Yeşil Kuşak” ve “Strandzha -Sınır dağı” gibi bilgi içeren materyaller halkın ulaşabilmesi için projenin websitesinde mevcut  http://natura-sakar.org/ .

Uygulanan projeye ile STK’ların, Türk Uzmanların, vatandaşların ve diğer paydaşların Türkiye’de uygulanacak olan NATURA 2000 için hazırlığı ve kapasitesi artmış durumdadır.

İki ülkede çok fazla insan doğal kaynaklarını korumak için sınırın iki yakasında çalışmaya hazır durumdadır.

Proje internet sitesi:

http://natura-sakar.org

Proje materyalleri:

Proje afişine buradan ulaşabilirsiniz.

2018 takvimine buradan ulaşabilirsiniz.

Türkçe özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgarca özetine buradan ulaşabilirsiniz.

Leaflet developed under the project is available HERE.

Proje kapsamında hazırlanan el broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında hazırlanan etiketlere buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin ürünleri:

Proje kapsamında hazırlanan broşüre buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında hazırlanan durum çalışmasına (Bulgarca) buradan ulaşabilirsiniz.

Proje kapsamında hazırlanan durum çalışmasına (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “NATURA 2000 alanlarının SDF form bilgisi ve planı” sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “Hedef alanda ve SDF Pratik alanında NATURA 2000 alanlarının pilot uygulaması” sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “Bulgaristan’da NATURA 2000’in oluşturulması ve geliştirilmesi” sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

Faaliyet 1 “NATURA 2000 nedir, konsepti ve yapısı nedir”  sunumuna buradan ulaşabilirsiniz.

İğneada ormanları-iğneada longozu standart formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Dupnisa Mağarası’nın standart formuna buradan ulaşabilirsiniz.

İğneada Longoz Ormanı Milli Parkı standart formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan-Türkiye sınır ötesi bölgesindeki NATURA 2000 ve GREEN BELT belgeseline şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=n3b7tDrLr0c&index=15&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&t=0s.

“Istranca-Sınır Dağı” video filmine şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: https://www.youtube.com/watch?v=ZQAINPMspuo&list=PLwe1R4BMZjDsodEAMWnG6_lawYFnf4qtw&index=19.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The main objective of the project is to improve the capacity of nature protection, sustainable use and waste management of common natural resources of cross-border area. The region is a fast developing area, with specific geographical, economic and environmental features, requiring special efforts for their management. At that point raising awareness about environment and waste management is on focus.
Within the project equipment will be supplied and installed and an electronic mobile-lab for measurement the soil quality will be created in the region of Dimitrovgrad, Bulgaria. Meric Cahmber of Agriculture, Edirne will establish a Plastic Boxes Recycling Centre to recycle plastic boxes from the lands.
A study on the condition of the soil recourses and soils will be carried out on both sides of the border. Training of representatives of authorities, farmers, businesses, and civil society about environment is planned to be held, as well a joint conference on environment will be organized.
As a result of the implementation of the project, the farmers will be able to monitor their soil quality free of charge and they will receive guidance on optimal fertilization under the new European union regulations, as well as the waste management process will be improved.

Projenin Durumu: Tamamlandı.

Proje 30.11.2021 tarihinde sona ermiştir.

Bu projenin temel amacı, doğanın korunması, sürdürülebilir kullanım ve atık yönetimi kapasitesinin yanı sıra sınır ötesi bölgenin doğal kaynaklarını iyileştirmektir. Sınır ötesi Bulgar-Türk bölgesi, yönetimi için özel çaba gerektiren belirli coğrafi, ekonomik ve çevresel özelliklere sahip, hızla gelişen bir alandır. Bu proje ile çevre ve atık yönetimi konusunda farkındalığın artırılmasına odaklanılmaktadır. Proje kapsamında hedefe ulaşmak için bir çok önemli etkinlikler uygulandı. Açılış Konferansı ve Kapanış Konferansı etkinlikleri ile projenin çarpan etkisi arttırılması hedeflendi. Haskovo ve Meriç'te çiftçilere yönelik eğitimler, bölgede faaliyet gösteren çiftçilerin bilgi ve becerilerini arttırıldı. Çevre koruma bilincini artırmak ve sürdürülebilir tarım konusunda farkındalığın arttırılması için ortak bir çevre konferansı düzenlendi. Sınır ötesi bölgede temasların genişletilmesi, ticari ve ekonomik ilişkilerde olumlu bir iklime katkıda bulunacak ve çiftçilerin potansiyelinin genişletilmesine yardımcı olacaktır.

Tüm proje çıktıları proje web sitesinde yayınlandı: https://naturebgtr.eu/

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

The project focuses on the environmental education of adolescents, as commitment to environmental protection begins at an early age when the most important habits and lifestyles are formed.
The project involves young people on both sides of the border actively participating in environmental protection activities in the cross border region. They will be trained in basic environmental aspects and will be familiar with the current environmental conditions in the region in which they live.
Children grow up with the idea that everything can be replaced, that the sources are inexhaustible and it is good to have many things. These ideas are not usually related to the nature, but when children are confronted with the cycle of natural creation, they realize the importance of environmental protecting, preserving and restoring.
The implementation of the project will contribute to raising the awareness of the environmental culture and behaviour of the project participants, their families, teachers and students in the respective schools and the local community.

Project website: www.greentrakia.eu/tr

Proje durumu: 18.02.2021 tarihinde sona erdi

Proje faaliyetleri, COVID-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin koşullarının neden olduğu planlanan program ve uygulama biçiminde bir değişiklikle uygulandı.

Trakya Muhafizlari projesi, simrin her iki tarafindaki genglerin hayal gucu ve co§kusuna odaklamyor. Tarih ve doga bakimindan bu guzel ve zengin bolgenin mirasgilari istek ve heyecanla proje faaliyetlerine girdiler. Onlar Trakya'nm dogasim koruyacak, dostlanna ve ailelerine ilham verecek, onlardan sonraki nesillere dogal kaynaklari koruyacak insanlardir. Qevre egitimi uzun ve karma§ik bir sure? olup, proje faaliyetleri ile gengleri Dogamn ihtiyaglarim fark etmeye yonlendirme ve onlari korunmasi igin faaliyetlere yonlendirme hedefine ula§ilmi§tir. Dogal kaynaklarin surdurulebilir kullammi da proje faaliyetlerinin bir pargasiydi. Proje ortaklari, ortak ulkelerde faaliyet gosteren egitim kurumlaridir. Projenin hedef grubu, Bulgaristan ve Turkiye'den 10-15 ya§ arasi ogrencileri igermektedir. Ogrenciler, teorik bilgileri konu§malar, yuvarlak masalar, dersler ve agag dikme, laboratuvar kitleriyle gali§ma gibi pratik bolumler §eklinde ig ige gegirerek, ekolojik fikrin elgileri olarak gelecekteki geligimleri igin akranlari arasinda iyi bir temel elde ettiler.

Ortakları

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Proje Özeti:

Proje Durumu: Tamamlandı.

Proje ortakları proje faaliyetlerini zamanında uyguladı.

Projenin ana fikri, proje ortağı okullardaki doğa kulüpleri için bir eğitim programı hazırlamak ve geliştirmekti. Hazırlık aşamasında, daha sonra projede ele alınacak her iki okulda ortak problemler tespit edilmiştir.Projenin amacı, doğayı koruma ve sürdürülebilir kullanımı ve ortak doğal kaynakların ortak eğitim ve motivasyon faaliyetleri ile eğitim alanında Burgaz ve Süloğlu'ndaki öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin doğa bilinci kapasitelerini arttırmaktı.

Proje süresince, eğitim yılı içerisinde okullarda hazırlanan eğitim programı çerçevesinde "Okul Eko-Akademisi” kulüplerinde doğanın korunması ile ilgili sürdürülen faaliyetler öğretmenler, okul idaresi ve alanında uzman kişilerce desteklendi ve projede ele alınan faaliyetler başarıyla tamamlandı. Projenin başında her okulda dörder kulüp kuruldu. Bulgaristan "Vasil Levski" Okulundan 4. ve 5. Sınıf öğrencileri, Türkiye "Süloğlu" ilkokulundan 4. Sınıf öğrencileri kulüplere katıldı. Proje süresince farklı eğitim yöntemleri kullanıldı: oyunlar, ödüllü yarışmalar, sınavlar, okul bahçesini düzenleme ve temizleme, doğada yürüyüşler, doğal malzemelerle çalışma ve kolaj etkinlikleri vb. Bazı okul içi ve okul dışı faaliyetlerde öğrenci velilerinin katılımı da sağlandı. Bu faaliyetler, proje kapsamında alınan akıllı tahtalar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, video ve fotoğraf makıneleri sayesinde interaktif eğitimlerle gerçekleştirildi.İki okulda da eko-laboratuvarlar kuruldu. Bu laboratuvarlarda öğrenciler doğa gezilerinde topladıkları su ve toprak numunelerini deneylerle incelediler ve sonuçları karşılaştırdılar vb. Strandja Dağı'na günübirlik geziler düzenlendi. Veliler ve öğrencilerle dağın doğal güzellikleri yanında, güneş sistemleri ve rüzgar türbünleri görüldü. Bitkiler ve hayvanlar doğal yaşam alanlarında gözlenmiştir.  Projeye uygun olarak, öğrenciler oğrendikleri teorik bilgileri, doğada uygulama imkanı buldular.  Her iki ülkede de basın konferansları da dahil olmak üzere bilgilendirme kampanyaları düzenlenmiştir.

Proje kapsamında yapılan Açık Kapı Günleri etkinliklerinde , eko- fotoğraf yarışması, eğitimler sırasında doğadan toplanan materyallerle yapılmış nesneler sergisi  düzenlenmiş ve sonuçlar açıklanmıştır.Bu faaliyetler, paydaşların bilgi ve becerilerini geliştirmiş ve doğayi koruma, tanıma ve sürdürülebilir kullanımı ile doğal kaynakların yönetimi ve geliştirdikleri programın etkinliliği için, kapasitelerini geliştirmek amacıyla, öğrencilerin ve velilerin nasıl motive olabileceğine ilişkin farkındalıklarını arttırmıştır. Başarılı bir tanıtım kampanyası sonucunda projemiz diğer okullara örnek olmuştur ve onlar da bu projeyi kendi okullarında uygulamaya almışlardır.

Projenin internet sitesi:

www.ecoclub-bgtr.eu

Projenin görünürlük materyalleri:

Projenin tanıtım materyallerine buradan ulaşabilirsiniz.

Projenin broşürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Proje ürünleri:

Projenin logosuna buradan ulaşabilirsiniz.

Tematik müfredat rehberi ile programa (Bulgarca ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Öğretmenlerin el kitabına (Bulgarca ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Öğrenciler için egzersiz defteri (Bulgarca ve Türkçe) buradan ulaşabilirsiniz.

Ortakları

Pages

Subscribe to Özel Hedef 1.2: Sınır ötesi işbirliği alanındaki ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı ve doğanın korunması kapasitesinin artırılması