Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел да допринесе за ефективността на предприетите от властите мерки за решаване на проблема с морските отпадъци, като общо предизвикателство в опазването на околната среда на Черно и Егейско море.
Основните дейности включват почистване и премахване на сметището в района на канала „Вая“ край Бургас. Ще бъде въведена пилотна система за разделно събиране на отпадъците в Енез. Предвидени са и редица кампании, насочени към почистване на морските отпадъци и повишена ангажираност на обществото към проблемите, свързани със защитата на морето от замърсяване и подобряване на околната среда.
В рамките на проекта ще бъдат представени добрите практики за управление на отпадъците от влажни зони и намаление на морските отпадъци, различни системи за събиране на отпадъци в Европейския Съюз и България, законодателните мерки и прилагането на законодателството.
В резултат на изпълнението на проекта, се очаква да бъдат определени източниците на замърсяване в крайбрежните зони в трансграничния регион, да се приложат добрите практики за управление на отпадъците и да бъде  намалено замърсяването в градовете в районите на влажните зони край Черно и Егейско море. 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Общата цел на проекта е изграждане на мониторингова мрежа за проследяване динамиката на популация при корояда в изкуствено създадените иглолистни култури в района на Бургас и Къркларели чрез извършване на специализирани изследвания и установяване разпространението на короядите в изкуствено създадените иглолистни култури.
Основните дейности по проекта включват организиране на тридневен семинар на тема „Мерки и дейности за подобряване на иглолистните гори в трансграничния регион“ в Къркларели. По време на семинара ще бъдат оценени и идентифицирани силните и слаби страни по отношение на управлението на иглолистните гори, вредителите от насекоми и предотвратяването на болести, както и влиянието на климатичните фактори върху степента на болести, абиотични заболявания и щети от абиотични фактори.
В рамките на проекта, в град Созопол, ще се проведе семинар "Прилагане на профилактични и интегрирани методи в иглолистните насаждения с цел подобряване на тяхното състояние". В събитието ще се включат учени, експерти по горите, представители на местните власти от България и Турция.
Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на управлението на общите природни ресурси и поддържане на здрави горски екосистеми в района на Черноморското крайбрежие и Странджа.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели да насърчи провеждането на съвместни инициативи в сферата на опазване на околната среда в трансграничния район чрез популяризиране на разделното събиране на отпадъци и повишаване на информираността по отношение на съхраняване на природата.

В рамките на проекта е планирано провеждане на обучение на служителите на община Айтос за събиране на зелени отпадъци, двудневен работен семинар в град Одрин с участници от двете страни на границата и кампания за повишаване на информираността относно разделното събиране на отпадъци в провинция Одрин. Финалният  форум под надслов "Нека да почистим заедно града ни" ще бъде организиран в град Айтос.

Предвижда се изпълнение на съвместни мерки за опазване на природата в трансграничния регион. За целите на проекта ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на отпадъци в провинция Одрин и в град Айтос, и ще се проведе инструктаж на общински служители за работа с него.

В резултат от изпълнението на обучителните дейности и доставката на специализирано оборудване ще се повишат познанията и информираността в двете общини за разделно събиране на отпадъци и опазване на околната среда.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът "Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в района България - Турция" събра хората от Турция и България, за да съчетаят своите усилия в опазването на околната среда, природата и да повишат осведомеността на местните общности в трансграничния регион.

Много институции, хора и партньори по проекта си сътрудничиха за осъществяване на целите на му. Ние организирахме много събития, срещи, пресконференции и кампания за осведомяване по време на проекта, за да постигнем това.

Първо, и двамата партньори закупиха оборудване, необходимо им за поддържанена зелените площи и за разделно събиране на отпадъци. Със стартирането на услугата по разделно събиране на отпадъци в Турция, и на отпадна зелена биомаса в България, се предостави   по-добро обслужване, включително за райони извън градските центрове.  По този начин ще намалим замърсяването, и ще осигурим по-чисто жизнено пространство, вредите от отпадъци върху природата ще са сведени до минимум. Направихме малка стъпка, която ще става все  по-голяма, с участието на местните общности.

Но за да може да въвлечем в процеса и други отговорни участници - институции, експерти по въпросите на околната среда ние организирахме семинари в Одрин и окончателен форум в Айтос. Участниците, представители на регионални и местни власти, организации и структури, свързани с околната среда на местно ниво от Турция и България, направиха презентации и споделиха най-добрите си практики по време на събитията. Получихме предложения и различни идеи за това, което бихме могли да направим защитата на нашата природа. От друга страна, участниците обсъждаха съвместно проблемите на околната среда в трансграничния регион. Въз основа на това, те публикуваха декларация и взеха някои решения, като например разработването на нови бъдещи  проекти за съвместни действия по екологични въпроси. Тези срещи вече постигнаха целта си, защото партньорите на проекта разработиха нов проект, който е насочен към надграждане на сегашния, и засилване на двустранното партньорство. Всички събития бяха отразени широко в пресата и и социалните мрежи.

В края на проекта в Айтос се организира и проведе кампанията "Да се чистим заедно нашият град". Събитието започна с еднодневен форум, на който участваха представители от партньорските организации, а на следващия ден доброволци - граждани и ученици от Айтос, излязоха заедно и почистиха зелените и паркови зони в града, като в кампанията се използва и закупената техника по проекта. Всички участници бяха насърчени с рекламни материали да почистват и занапред околната среда, като беше подчертана и ролята на проекта за подобряване на условията за разделно събиране и компостиране на зелена маса. Така усилията на партньорските организации придобиха ново измерение, защото с включването на местните общности, и особено на подрастващото поколение, се осигурява мултиплициране на ефекта от изпълнените дейности.

В рамките на проекта организирахме и кампания за осведоменост в Одрин и околностите, за разпространение на информация, както за проекта, така и за постигнатите резултати. Над 260 присъстваха на информационните срещи, които се запознаха защо трябва да използват контейнерите за разделно събиране и как рециклирането защитава околната среда. Нашите брошури бяха разпространени  както из градовете, така и в селата, и така  кампанията достигна до много по-широк кръг от местното население.

Така, изпълнявайки проекта си,  ние се докосвахме до много хора, които се занимават с проблемите на околната среда в трансграничния регион. Нашите малки стъпки се превърнаха в големи стъпки в края на проекта, и създадохме надежда че заедно можем да опазим околната среда.

Представяне на проекта в социалните медии:

Facebook: www.facebook.com/CB005.1.12.087

Facebook: www.facebook.com/ipaedirnecb005.1.12.087    

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК

Листовка за проекта можете да намерита ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Презентации от проведени събития по проекта можете да намерите ТУК.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се обърне внимание на въпроси, които имат универсален характер за региона и двете страни, като установяване на обществена осведоменост за устойчиво използване на природните ресурси и изграждане на екологично съзнателно общество.

Основните дейности по проекта включват изследване на нуждите и съзнанието за опазване на природата в селските райони, картиране на незаконни места за изхвърляне на отпадъци,извършване на проучване "Най-добри практики за предотвратяване на незаконния дъмпинг и влиянието им върху развитието на бизнеса", обучение за деца на екологични проблеми "Да мислим зелено".

Предвижда се разработване на базирана платформа и организиране на екологични семинари в Къркларели, както и ще се проведе кампания за почистване и ревитализиране на сметища (дезинфекция, повторно залесяване и др.);

В резултат на изпълнението на проекта ще бъдат изготвени план за съвместно управление на защитените територии в общия трансграничен регион и съвместна подробна карта на незаконните сметища. По този начин ще се подобри капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общи природни ресурси чрез дейности за сътрудничество в трансграничния регион.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели реализиране на експертен обмен на знания, опит, традиция и полезни практики в областта на мониторинга, ранното откриване и овладяване на съхненето и влиянието му върху горските микро- и макроекосистеми чрез разработване и съвместно проучване на рисковите зони и представяне на информацията за динамиката на съхненето на иглолистни и широколистни насаждения от защитени зони за период от 10 години. 
В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване: мобилни станции за измерване на климатични и почвени условия, компютър, обслужващ мобилните станции, лаптоп, таблети,  специализирано превозно средство (пикап) за мониторинг на първична кризисна реакция, дрон и други с цел превенция на съхненето на горите и наблюдаване от въздуха на общото състояние на горската екосистема в недостъпни райони и предоставяне на информация за анализ.
По проекта са включени и дейности по мониторинг на засегнатите от съхнене гори, обобщаване и представяне на резултатите и въздействието им върху горската екосистема, както и инвестиция по залесяване на нова гора, включваща: залесяване на 80 декара площ, от които 40 декара на територията на България, в землището на с. Денница, общ. Болярово с типични за региона местни дървесни видове, а именно "Благун" и "Цер", и 40 декара на територията на Турция, в землището на с. Лалапаша, с типичния за региона местен дървесен вид "Американски червен дъб“.
Изпълнението на проекта ще допринесе за балансирано развитие на горските екосистеми в трансграничната област и ще се поставят основите на професионалното сътрудничество между лесовъдите в България и Турция. Чрез изготвянето на съвместен план за управление на рисковите зони, ще бъде постигнато успешното управление и стопанисване на засегнатите от абиотични и биотични фактори съхнещи гори.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да се осигурят специализирани съоражения за ефективно събиране, транспортиране и отделяне на твърди битови отпадъци на територията на гр. Маджарово (България) и гр. Одрин (Турция), както и разпространяване на  устойчиви послания сред обществеността за рециклирането и събирането на отпадъци.

В рамките на проекта в община Маджарово ще бъдат доставени автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и автомобил за миене на улици. Предвижда се и закупуване на 100 контейнера за отпадъци. За нуждите на община Одрин ще  бъде доставени компактор, многофункционален багер и челен товарач за събиране и депониране на отпадъци. По проекта 150 ученици от Одрин ще бъдат обучени на тема „Разделно събиране на отпадъци“.

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши капацитетът на партньорските организации и информираността на младите хора от трансграничния регион за опазването на околната среда посредством разделното събиране на отпадъци.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Настоящият проект е разработен и изпълнен главно за подпомагане на местните власти от областите Одрин и Хасково / Маджарово / да създадат предпоставки за разработване на съвместни продукти / услуги за управление на отпадъците в бъдеще. Чрез балансиран подход и комбинация от инвестиции и меки мерки бе постигнато повишаване общият капацитет за развитие и внедряване на определени услуги. Този общ BG-TR проект също илюстрира добра основа за дейности в мрежа. Община Маджарово регистрира собствена общинска дейност и започна самостоятелно сметосъбиране в пет села на територията на община Маджарово.Дейността помогна на общинските служители да използват целеви средства не само за заплащане на външна компания за дейността, но и да инвестират в някои допълнителни екологични проекти за общината. EDIKAB инвестира в закупуване на челен товарач, мотокар и трактор за завода.

Уебсайт на проекта: http://edikabcbc.org/

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Флайер за проекта можете да намерите ТУК.

Образователна листовка можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Видео презентация от финална прес-конференция е на разположение на следния линк: www.youtube.com/watch?v=1hbtCecUMcw.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на техническия капацитет за проследяване на качеството на водите на езерото Гала (Турция) чрез закупуване на специализирано оборудване, както и физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая (България) чрез извършване на инвестиционни дейности.

Проектът предвижда подобряване на цялостния капацитет за опазване на околната среда и биоразнообразието в двете езера чрез провеждане на паралелни структурирани анализи, изследвания на екологичните условия на водите и замърсителите, формулиране на препоръки и разработване на съвместен модел за оценка на екосистемните услуги. В рамките на проекта ще се проведе специализирано обучение на тема опазване на околната среда и биоразнообразието в Бургас и Енез и кампания за повишаване на информираността. За целите на проекта ще се достави вертикална система за мониторинг на водите на езерото Гала в Енез и ще се извърши почистване на канал „Езеро Вая – Черно море“ в Бургас.

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши капацитетът на партньорските организации в сферата на опазването на околната среда, както и потенциалът за изпълнение на съвместни инициативи, насочени към устойчиво използване на природните ресурси и опазване на биоразнообразието. В допълнение, изпълнените инвестиционни дейности пряко ще подобрят екологичните условия в езерата Вая и Гала.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът цели подобрение на екологичните условия в езерото Вая (България) чрез извършване на инвестиционни дейности за почистване на канала Вая - Черно море, както и увеличаване на техническия капацитет за проследяване на качеството на водите на езеро Гала (Турция) чрез закупуване на специализирано оборудване.

В резултат на проекта общият капацитет за опазване на околната среда и биоразнообразието в двете езера беше подобрен чрез провеждане на паралелни структурирани анализи на екологичните условия на водата и замърсителите, формулиране на препоръки и разработване на съвместен модел за оценка на екосистемните услуги. В същото време бяха изпълнени много меки дейности: През октомври 2017 г. Областна администрация Бургас бе домакин на две събития. В началото на месеца в Бургас се проведе семинар с експерти от България, Турция и с участието на Регионална инспекция по околна среда и води - Бургас, катедра “Опазване на водите” в Университет “Проф. Д-р Асен Златаров ”. Няколко дни по-късно беше организирано съвместно обучение за опазване на околната среда и опазване на местообитанията и биоразнообразието – езеро “Вая”Бургас, България и езеро “Гала” Енез, Турция.

От 17 до 19 октомври 2018 г. се проведе тридневно обучение в Енез, Турция, на което бяха представени резултатите от проучването на качеството на водите в двете езера. Беше обсъдена и методология за оценка на екосистемните услуги и концепция за съвместен модел на екосистемни услуги във Вая и Гала. Според експерти прогнозите за подобряване на състоянието на водите на езерото Вая след почистването на канала са оптимистични. Почистването вече е оказало полза по отношение на нормализирането на хидрологичния режим на езерото и подобряване на състоянието на биологичното разнообразие.

Ползите от проекта се обясняват с големия екологичен, културен и рекреационен потенциал и значението на двете целеви зони. Езерото Вая е част от Виа Понтика (втория по големина миграционен път на птиците в Европа) и езерото Гала е природен резерват (част от делтата на Мерич). Много от видовете, обитаващи, мигриращи в двете зони, са изключително редки и/или са застрашени от изчезване.

Уебсайт на проекта:

http://morecare-bgtr.eu

Социални медии:

Фейсбук страница на проекта: www.facebook.com/morecareainos/

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Брошурата "MoreCare" можете да намерите ТУК.

Изследването "Съвместен модел и методология за оценка за екосистемни услуги в езерата Вая в Бургас, България и Гала в Енез, Турция“ можете да намерите ТУК.

Проучването за екологичното състояние на водите на езерата Вая и Гала можете да намерите ТУК.

Презентациите от "Обучение по опазване на околната среда, опазване на местообитанията и биоразнообразие", Модул 1, проведено на 07-08 октомври 2017 г. в Бургас, можете да намерите ТУК.

Презентациите от "Обучение по опазване на околната среда, опазване на местообитанията и биоразнообразие", Модул 2, проведено на 09-11 октомври 2017 г. в Енез, можете да намерите ТУК.

 

 

 

 

 

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Партньорите по проекта се фокусират върху изследване на разпространението на видовете орли, заплахите и отношението на хората към тях. Основната цел е да се изгради трансгранично сътрудничество и капацитет за опазване на ключови видове и определяне и управление на защитени територии и Натура 2000.
В рамките на проекта ще бъде извършено картиране на гнездата и местообитанията на царския орел в Тракия, както и ще бъдат определени потенциални Натура 2000 местности на базата на разпространеното на царския орел. В провинциите Одрин и Къркларели ще бъдат организирани кампании за опазване на гнезда на царски орел. Предвижда се да бъде организирано събитие „Голямо почистване на плажовете“, в което ще бъдат въвлечени младежи – доброволци, които ще следят и миграцията на птиците в трансграничния район.
Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на екологично съзнание на младите хора, които ще се включат в дейности по почистване на крайречни и крайбрежни райони.  

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът има за цел да подобри сътрудничеството в областта на устойчивото развитие на защитените местности и крайбрежната околна среда в трансграничния регион Визе-Средец.
По проектът ще бъдат извършени строителни дейности в дерето Tabakhane и зоната около него с цел превръщане на района в GREEN ECO-SPACE за екологичен мониторинг и опазване на крайбрежните зони във Визе. В град Средец ще бъде реконструирана стара сграда, която ще се превърне в LABORATORY-CENTER за екологичен мониторинг и биоразнообразието в защитените местности в Средец. Двата EKO–центъра ще работят съвместно и в тях ще се проведат интерактивни лаборатории (“BIOSPACE-KEEPERS” & “COAST-KEEPERS”) за 80 деца и младежи, които ще бъдат обучавани за устойчиво  развитие на защитените местности и крайбрежните зони в трансграничния регион на Визе и Средец.
Дейностите по опазване на околната среда в крайбрежната зона и намаляването на отпадъците на “Panayir Isklesi” във Визе ще бъдат извършени посредством съвместни доброволчески кампании. В рамките на проекта ще се създадат  условия за устойчиво изпълнение на специфични дейности по опазване на защитените зони посредством дейности по консервация в защитената местност „Находище на див божур“ в Средец.
По проекта ще бъде създаден СТРАТЕГИЧЕСКИ ЕКО-АЛИАНС за устойчивост на защитените местности и крайбрежната среда, представляващ обща мрежа, която да организира всички дейности и иновации, насочени към постигане на устойчиви защитени местности и чисти крайбрежни зони, както и за подобряване на качеството на всички общи природни ресурси.

Партньори

:
:
:
:
:
:
: %
:01.01.1970
:01.01.1970
:
Резюме на проекта:

Проектът цели засилване на сътрудничеството в областта на устойчивото екологично развитие в трансграничния район Пинархисар (Турция) – Средец (България) чрез извършване на дребно-мащабни инвестиции в зелена инфраструктура от двете страни на границата.

В рамките на проекта е планирано провеждане на съвместна работилница и хепънинг с участието на деца и младежи в неравностойно положение, които да повишат техните познания за опазване и управление на общите природни ресурси.

Проектът предвижда създаване на “Зелена къща” в град Средец и "Еко център" в град Пинархисар като средища за трансгранично обучение и работа в мрежа за целите на устойчивото развитие в региона. Планирано е организиране и провеждане на “Зелена седмица” в град Средец и в град Пинархисар за повишаване на осведомеността на местните жители относно промените в климата и защитата на природата.

Изпълнението на проекта ще насърчи сътрудничеството между отговорните институции, неправителствения сектор и асоциациите на производителите чрез обмяна на информация, споделяне на опит и добри практики, които да бъдат използвани за подобряване на екологичната устойчивост на региона. 

Статус на проекта: Приключен

  

Партньори

Страници

Subscribe to Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район