Обща информация

Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция е замислена в рамките на Европейската стратегия за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж в съответствие с националните стратегически документи. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Инструмента за предприсъединителна помощ II както и от двете партньорски страни България и Турция.

Програмният документ беше приет от Европейската комисия с Решение № C (2015) 5280 от 22 юли 2015 г. Той е изготвен съвместно от двете страни посредством широко партньорство с националните, регионални и местни заинтересовани страни. Най-актуалната версия на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция, версия 7.0 е одобрена на 14.12.2020 г.

Първата среща на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) по Програмата се проведе на 27 октомври 2015 г. в гр. София. В рамките на заседанието на СКН беше одобрен Пакетът за кандидатстване по Първата покана за набиране на проектни предложения. Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция ще финансира проекти, свързани с развитието на устойчив туризъм и околна среда. Общият размер на средствата по Програмата е в размер на € 29.642.896, от които € 25.196.460 са от ИПП и € 4.446.436 – от национално публично съфинансиране, предоставено от двете партньорски страни.

Избираемият район на Програмата обхваща региони на административно ниво NUTS III или региони, еквивалент на административно ниво NUTS III, намиращи се на границата между двете партниращи си страни и покриващи следните региони:

В България: Област Бургас (общините Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе и Царево), Област Ямбол (общините Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа и Ямбол) и Област Хасково (общините Димитровград, Харманли, Хасково, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Симеоновград, Стамболово, Свиленград и Тополовград)

В Турция: Провинция Одрин (околии (каймакамства) Одрин, Енез, Хавса, Ипсала, Кешан, Лалапаша, Мерич, Сулоглу и Узункьопрю) и Провинция Къркларели (околии (каймакамства) Бабаески, Демиркьой, Къркларели, Кофчаз, Люлебургаз, Пехливанкьой, Пинархисар и Визе).

Пакетът с документи и Насоките за кандидатстване по Първата покана за набиране на проектни предложения, включващи всички приоритетни оси по Програмата (Приоритетна ос 1. Околна среда и Приоритетна ос 2. Устойчив туризъм) бяха официално обявени през месец ноември 2015 г. Общият бюджет на Поканата за набиране на проектни предложения е € 11.028.255.

Допустимите кандидати по Програмата са юридически лица, които са регистрирани в избираемия трансграничен регион между България и Турция и които не генерират печалба (местни/ регионални/ национални институции или техните подразделения; национални и регионални агенции; администрации на защитени територии; местни/ регионални администрации по управление на горите; културни институции; читалищата; неправителствени организации; образователни организации – университети, училища, колежи и библиотеки; евро региони; асоциации на две или повече от изброените по-горе институции/организации).

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България е определено да изпълнява функциите на Управляващ орган по Програмата, а Министерството по въпросите на Европейския съюз на Република Турция е определено да изпълнява функциите на Национален партниращ орган по Програмата.

Основният офис на Съвместния секретариат ще продължи да функционира в гр. Хасково, Република България, а неговият клон – в гр. Одрин, Република Турция.

Относно Програма 2007-2013 (Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция 2007-2013) моля посетете: http://07-13.ipacbc-bgtr.eu/

 

Facebook icon
Twitter icon