Сигнали за нередности

Всяко лице има право да подава сигнали за нередности и измами, възникнали във връзка с изпълнението на проекти и програми, финансирани от фондове на Европейския съюз. Определението за нередности и измами можете да намерите ТУК.

В изпълнение на Постановление № 18 на Министерския съвет от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, в Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” са определени служители, отговорни за борбата с измамите и нередностите.

Тези служители ще разгледат изпратените от Вас сигнали за нередности и в случай, че се потвърди тяхната достоверност, ще бъдат взети необходимите мерки и ще бъде стартирана процедурата по установяване, регистриране и докладване на нередности.

Важно:
Сигналите за нередности могат да бъдат подавани и анонимно. За да представлява сигнал за нередност, информацията, която следва да представите трябва да съдържа, най-малко ясна референция за конкретния проект и описание на нередността.
При подаване на сигнала опишете възможно най-подробно забелязаната нередност. Подаваните тук сигнали ще се проверяват, само ако са свързани с изпълнението на проекти финансирани по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България Турция 2014-2020, CCI 2014TC16I5CB005,
по която Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” изпълнява функциите на Управляващ орган. В случай, че желаете да подадете сигнал за нередност по друга програма, по която Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” изпълнява функциите на Управляващ орган, Национален партниращ орган, Национален отговорен орган и Национално звено за контакт, моля свържете се със служителя по нередности, за да Ви даде указания за това как и къде да го направите.