ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа

Код на проекта:CB005.1.12.025
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):12
Стойност на договора:108298.71 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2018
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е проучване и опазване на дивите орхидеи, срещащи се на територията на Странджа планина. Проучването ще се реализира с помощта на специализиран софтуер чрез прилагане на иновативен метод за наблюдение на местообитанията и видовете орхидеи.

В рамките на проекта ще бъдат направени теренни проучвания в района на гр. Малко Търново (България) и гр. Демиркьой (Турция). Предвижда се разработване и внедряване на специализиран софтуер, който ще съдържа информация за всички видове орхидеи със снимка, координати, описание и размер на популацията в регион Странджа. Софтуерът ще има възможност за добавяне на нови данни с цел да се създаде устойчивост на резултатите и ефективен мониторинг. От двете страни на границата е предвидено обучение на горски стражари, лесовъди и учени-ботаници за работа със софтуера на терен.

Местните държавни горски стопанства ще бъдат оборудвани с таблети, на които е инсталиран разработеният  софтуер. В резултат от съвместното проучване на видовия състав, популациите и местообитанията на орхидеите в регион Странджа, ще бъде съставен и публикуван списък с видовете орхидеи, срещащи се на територията й.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на сътрудничеството при  опазване на дивите орхидеи в трансграничният регион, обмяна на ноу-хау и опит.

Статус на проекта: Приключен

Най-често думата "орхидея" се свързва с екзотични, тропически дестинации, джунгли и приключения. Извън научните кръгове от ботанисти, малко хора знаят, че орхидеите са второто по големина семейство, наброяващо повече от 23 000 вида, от които над 200 се срещат в Европа. Специалното географско положение на Странджа, специфичните климатични условия и палеонтологично минало на планината (тя остава незаледена през кватернера) са причина за наличието на флористичните елементи, които могат да се видят само тук и то в уникално за Европа съчетание. Така че не е чудно, че има и голямо разнообразие от орхидеи. Поради своите биологични и екологични особености, орхидеите са подходящи за използване като индикатори за състоянието на местообитанията, в които се срещат. Трудностите при разпознаването им обаче ги изключват от повечето програми и методологии за мониторинг. Поради тази причина орхидеите често остават непроверени и незащитени. Основна цел на проект ORCHIS бе разработването и внедряването на специален софтуер, който позволява на служителите, работещи в различни институции (горски стопанства, РИОСВ, природни паркове, университети, научни институции) да наблюдават орхидеи и техните местообитания в пресечения планински терен, който е слабо населен и без интернет покритие. В резултат на изпълнението на проектните дейностите, беше проведено цялостно картографиране на видовете орхидеи, размера и разпределението на популациите им в Странджа. Открити и разпознати са 32 вида, от които 2 нови вида за планината. Картирани са 793 местообитания (с GPS координати) с общо 1055236 екземпляра. Идентифицирани са нови местообитания на редки видове орхидеи включени в различни национални и международни конвенции и приложения. Освен това е събрана информация за потенциалните заплахи за дивите орхидеи и техните местообитания. Основната заплаха за тях е събирането на грудките и използването им за преработка и продажба. Цялата информация, събрана по време на теренната работа, бе обобщена в публикация и бе използвана за разработването на софтуер заедно с уеб платформа. Софтуерът е инсталиран на таблетки, които са разпределени в горските стопанства в района, а служителите са обучени да го използват.

Уебсайт на проекта:

https://orchis.onenat.org/

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Проучването "Орхидеи в Странджа планина" е на разположение ТУК.

Материал „Нови данни за видовете орхидеи в Природен парк Странджа“, на английски език, можете да намерите ТУК.

Презентация от прес-конференция, проведена на 27 юли 2017 г., можете да намерите ТУК.

Презентация „Нови данни за видовете орхидеи в Природен парк Странджа“, на английски език, можете да намерите ТУК.

Презентация „ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа“, Светла Далакчиева, Бургас, 30 април 2018, можете да намерите ТУК.

Презентация „Упътване за работа със специализиран софтуер за проект „ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа“, на английски език, можете да намерите ТУК.

Презентация „Упътване за работа със специализиран софтуер за проект „ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа“, на български език, можете да намерите ТУК.

Презентация „Упътване за работа със специализиран софтуер за проект „ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа“, на турски език, можете да намерите ТУК.

Презентация "Резултати от изпълнението на проект „ORCHIS - проучвания на видовете орхидеи, опазване и местообитания в Странджа“, на български език, можете да намерите ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Горско стопанство, Демиркьой
Партньор 2
Сдружение за опазване „Една природа“