Подобряване на капацитета на Общините Алпуллу и Тополовград за превенция и ограничаване на последиците от наводнения в Беломорския басейн

Код на проекта:CB005.1.11.084
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:544734.16 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели да се предотвратят и ограничат последствията от наводнения в трансграничния регион на територията на община Тополовград (България) и община Алпуллу (Турция) чрез подобряване на проводимостта на речните легла на река Синаповска и река Панкаркьой.

В рамките на проекта ще се проведе съвместно обучение за изграждане на капацитет на общинските служители за превенция и управление на риска при бедствия. Предвижда се организиране на кампания за повишаване на информираността на местното население за ролята му при превенцията и причиняването на бедствия. По проекта ще се извършат ремонтно-възстановителни работи за подобряване проводимостта на речните легла на река Синаповска в община Тополовград и на река Панкаркьой в община Алпуллу.

Изпълнението на проекта ще допринесе за ограничаване на последствията от наводнения в трансграничния регион и повишаване на сигурността на местното население в село Синапово и град Алпуллу чрез намаляване риска от настъпване на животозастращаващи бедствия. 

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Чрез изпълнението на проектa община Тополовград и община Алпуллу получиха възможност да обединят своите сили и опит в сферата на предотвратяване и смекчаване на последиците от наводнения в Егеийския басейн. На територията на община Тополовград, сред основните предпоставки за създаване на риск за местното население е река Синаповска, речното корито на която към 2017г. е силно обрасло с дървета и храсти, бреговете на реката са порастнали неконтрулируемо, което е довело до постепенно стесняване на главното речно корито, а проводимостта на реката е била силно намалена. Периодично са били причинявани щети на жилища, земя и собственост на населението и пречиствателна станция за отпадъчни води в края на село Синапово. Реката минава през територията на с. Синапово, с. Доброселец и с. Чукарово, общ. Тополовград, а населението подложено на риск от преливане на реката или скъсване на дига е 625 души. Идентичен беше и проблемът на община Алпуллу. През територията на града преминава река Панчаркьой. Преди извършените инвестиционни дейности в рамките на проекта, реката е мръсна и пълна с отпадъци и твърди материали, което е предпоставка за наводнения. Реката е застрашавала от наводнение къщи, дворове, спортен комплекс и пешеходни зони. Изпълнението на проекта даде възможност на общините Тополовград и Алпуллу не само да подобрят проводимостта на речните корита на река Синаповска в община Тополовград и река Панкаркой в Алпулу, но и да осигуряване на безопасност за местното население на с. Синапово, с. Доброселец и с. Чукарово в общ. Тополовград и гр. Алпулу и да се адаптират към изменението на климата. В допълнение, двете общини успяха да повишат капацитета на местното население и общинските администрации в сферата на предотвратяване и смекчаване на последиците от прировни бедствия с фокус наводнения, чрез провеждането на съвместни обучения и в двете общини.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Брошура, разработена по проекта е на разположение ТУК.

Презентация от заклюителната прес-конференция, проведена в Тополовград на 20 март 2019 можете да намерите ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Община Тополовград, България
Партньор 2
Община Алпуллу, Турция