Трансгранично сътрудничество в подготовката и борбата с наводнения

Код на проекта:CB005.1.11.007
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):7
Стойност на договора:589017.00 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:25.07.2017
Крайна дата на проекта:24.07.2019
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване на трансграничното сътрудничество между българските и турските институции и повишаване на капацитета на структурите, отговорни за управлението на риска, осъществяването на непосредствена намеса и намаляване на последиците от наводнения в трансграничната зона на Хасково, България и Едирне, Турция.

Проектът предвижда създаване на програма за обучение по управление на риска от наводнения, изготвяне на Съвместни Оперативни Процедури (СОП) и общ план за действие. Ще бъде  доставено  водолазно облекло за членовете на спасителните екипи: костюми, жилетки и други, както и  специализирано оборудване: спасителна лодка с дистанционно управляема летателна система (включваща 2 мултикоптера и 1 самолет) и превозно средство със специално предназначение за транспортиране и монтаж на мобилни бариери срещу наводнения. Предвиждат се е  подготвката на сценарий, по-който да се проведе съвместно полево учение в Едирне, обучения на управленския състав и оперативните служители, както и семинар за местните органи по теми, свързани с управлението и реакциите при наводнения.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква подобряване на оперативния капацитет при съвместни операции, разширяване на сътрудничеството между националните органи за управление на извънредни ситуации и местните власти в трансграничната област, както и повишаване на осведомеността на населението в Хасково и Едирне за управление на риска от бедствия.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът е реализиран в партньорство на две важни обществени институции, работещи в областта на превенцията, защитата и минимизиране на рисковете от причинени от човека и природни бедствия в трансграничния регион на България и Турция.

В рамките на проекта два професионални екипа от пожарникари и експерти по наводнения, отговорни за управлението на риска, заедно увеличиха капацитета си за незабавна съвместна реакция в случай на наводнение, както и за намаляване на последствията от наводненията в трансграничния регион на Хасково - Eдирне.

По проекта беше закупено специализирано оборудване за подобряване на капацитета на институциите, отговорни за действията в случай на наводнения, управление на риска, както и за намаляване на последствията от наводненията в трансграничния регион Хасково - Едирне.

Също така бяха разработени съвместна програма за обучение и съвместни процедури за интервенция. Въз основа на тази програма и процедури експертните екипи от България и Турция реализираха заедно теренни демонстрации за спешни действия в трансграничния район.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка по проектa (на български език) е на разположение ТУК

Листовка по проектa (на турски език) е на разположение ТУК

Листовка с информация за проекта (на български език) е на разположение ТУК.

Листовка с информация за проекта (на турски език) е на разположение ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура (на български език) е на разположение ТУК.

Брошура (на турски език) е на разположение ТУК.

 

Партньори

Водещ партньор
Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации - Одрин
Партньор 2
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Министерство на вътрешните работи на Република България