Трансгранично сътрудничество в подготовката и борбата с наводнения, CB005.1.11.007