Уведомление относно изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансови корекции по реда на Закона за управление на средствата от ЕСИФ

29.08.2019

 

Уважаеми Бенефициери,

Считано от 23 август 2019г. влезе в сила Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с Постановление № 57 на МС от 2017г./обн. ДВ, бр.27 от 2017г., изм., бр.68 от 2017/ (Наредбата).

Измененията са в следствие на Решение на Европейската комисия от 14.5.2019, въвеждащо нови насоки за определяне на финансови корекции, които следва да бъдат извършвани върху финансираните от Съюза разходи в рамките на споделеното управление, в случаи на неспазване на правилата за възлагане на обществени поръчки. Насоките отразяват опита, натрупан при прилагането на предходните насоки относно финансовите корекции за неспазване на правилата за обществените поръчки, приети с Решение на Комисията от 19 декември 2013 г. и изясняват нивото на корекциите, които следва да се прилагат в съответствие с принципа на пропорционалност и Директиви 2014/23 / ЕС, 2014/24 / ЕС, 2014/25 / ЕС.

Целта на предвидените нормативни промени е уеднаквяване на подхода спрямо бенефициентите по програмите, финансирани от Европейския Съюз. Постановлението предвижда въвеждането на всички нови случаи на нарушения, които следва да бъдат квалифицирани от Управляващите органи като нередности и, за които следва да бъдат определени и извършени финансови корекции. Въвеждат се изрично и случаи, при които не следва да се определя финансова корекция на бенефициентите, съгласно новоприетите от ЕК насоки.

Промените касаят:

1. Налагане на фиксиран/единен процентен показател за определяне размера на финансовите корекции, във всички случаи на установен фактически състав, представляващ „нередност“ по смисъла на Наредбата за посочване на нередности.

Обръщаме внимание, че за редица типове нередности, предвид сложността и тежестта на нарушението, не е предвидена възможност за редуциране на размера на финансовата корекция, като ще се прилага единствено фиксиран процент.

2. Конкретизиране и допълване с нови състави,  представляващи  „нередност“ в Наредбата, както следва:

Нарушение на правилата при използване на специфични техники и инструменти за възлагане на поръчки (рамкови споразумения, динамични системи за покупки, електронни търгове, електронни каталози, централизирано възлагане);

Необосновано ограничение на възможността за използване на подизпълнители;

Незаконосъобразно участие на кандидат или участник в предварителните действия на възложителя по подготовката на процедурата (пазарни консултации и външно участие в подготовката на документацията), който е определен за изпълнител;

Участие в процедура за обществена поръчка при условията на споразумение с други лица, е цел предотвратяване, ограничаване или нарушаване на конкуренцията (когато нарушението е установено е акт на компетентен орган).

Управляващите/Националните органи по програмите за териториално сътрудничество ще следят за стриктното спазване на европейското и национално законодателство и в тази връзка ще съобразяват посочените състави на нередности при издаването на своите решения.

 

Facebook icon
Twitter icon