GREEN: Растеж, Отговорност, Партньорство, Екология, Природа

Код на проекта:CB005.1.12.149
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:522693.10 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът цели засилване на сътрудничеството в областта на устойчивото екологично развитие в трансграничния район Пинархисар (Турция) – Средец (България) чрез извършване на дребно-мащабни инвестиции в зелена инфраструктура от двете страни на границата.

В рамките на проекта е планирано провеждане на съвместна работилница и хепънинг с участието на деца и младежи в неравностойно положение, които да повишат техните познания за опазване и управление на общите природни ресурси.

Проектът предвижда създаване на “Зелена къща” в град Средец и "Еко център" в град Пинархисар като средища за трансгранично обучение и работа в мрежа за целите на устойчивото развитие в региона. Планирано е организиране и провеждане на “Зелена седмица” в град Средец и в град Пинархисар за повишаване на осведомеността на местните жители относно промените в климата и защитата на природата.

Изпълнението на проекта ще насърчи сътрудничеството между отговорните институции, неправителствения сектор и асоциациите на производителите чрез обмяна на информация, споделяне на опит и добри практики, които да бъдат използвани за подобряване на екологичната устойчивост на региона. 

Статус на проекта: Приключен

  

Партньори

Водещ партньор
Община Пинархисар
Партньор 2
Община Средец