Интелигентно стратегическо транснационално развитие за реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия - ISeC

Код на проекта:CB005.1.11.006
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:568473.20 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели разработване, проиграване и утвърждаване на съвместни стандартни оперативни процедури за реакция (СОП) и съвместен план за интервенция на територията на трансграничния регион в случаи на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия.

По време на проекта ще се проведе обучение на оперативния състав на двете институции и ще се повиши информираността на гражданското общество за реакция в случаи на природни бедствия и опасности в региона. Проектът предвижда обмяна на опит и добри практики между двете институции в областта на защитата на околната среда и насърчаване на действията за приспособяване и смекчаване на климатичните изменения, превенция и управление на риска. За нуждите на партньорите от двете страни на границата ще бъде доставено специализирано иновативно оборудване за наблюдение на транс-граничния регион и за бързо реагиране в случаи на природни и причинени от човека опасности и бедствия.

Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на оперативните възможности, осигуряване на интелигентна правна рамка и осъществяване на устойчиви политики за двустранна реакция в случай на мащабни природни и причинени от човека опасности и бедствия в трансграничния регион.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Основният приоритет на проекта е да спаси човешкия живот. Проектът ISeC възникна поради липса на интелигентна стратегия и политика за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество България - Турция в областта на опазването на природата и европейското териториално сближаване. Превенцията срещу природни и причинени от човека опасности и бедствия изисква информираност на населението относно човешка дейност върху околната среда. Отчетена бе и необходимост за нови методи и иновативно оборудване за опазване на трансграничния регион и незабавна реакция при природни и причинени от човека опасности и бедствия.

Някои от дейностите по проекта като стандартни оперативни процедури, съвместен план за намеса, съвместни обучения и теренни упражнения, са създадени за увеличаване на интервенционното взаимодействие на отговорните органи по време на бедствията. Съвместните срещи за подготовка на процедури и планове и съвместните обучения допринесоха значително за опознаването и установяването на добри отношения за партньорите.

Стандартни оперативни процедури и съвместен план за спасяване, подписани от два отговорни органи в граничния регион, повишиха силите за реагиране при бедствия и увеличиха доверието на хората, живеещи в региона. Теренните упражнения, които се реализираха заедно, показват, че съвместната ни работа при бедствия има по-ефективни резултати. Специално проектираните съоръжения, които се доставиха по проекта, увеличиха способността за намеса при бедствията. Новите технологични съоръжения: дронове, пикапи и специализирани системи за въздушно наблюдение, улесняват организирането на дейностите по време на бедствията.

При планирането на проектите и дейностите се целеше проектът да допринесе за общото развитие и устойчивия туризъм в региона чрез намаляване на последиците и рисковете от природни и причинени от човека опасности и бедствия в дългосрочен план. Резултата от проекта повиши безопасността на пожарите и бедствията в региона, което ще привлече нови инвеститори в трансграничния регион.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка за проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура за проекта е на разположение ТУК.
 

Партньори

Водещ партньор
Дирекция за управление на бедствия и извънредни ситуации, Къркларели, Турция
Партньор 2
Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"- Министерство на вътрешните работи, България