Красотата на Странджа - да проучим, открием и разпространим природното и културно наследство в трансграничния регион България - Турция

Код на проекта:CB005.1.22.105
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 2.2. Повишаване на потенциала за трансграничен туризъм чрез развитие на общи дестинации
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:91713.85 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:06.09.2017
Крайна дата на проекта:05.12.2018
Област на въздействие:095 Development and promotion of public cultural and heritage services
Резюме на проекта:

Целта на проекта е да се повиши туристическия потенциал в трансграничния регион, чрез проучване, откриване и популяризиране на природното и културно наследство, с фокус върху Странджа планина.

Планираните дейности включват разработване на анализи на потенциални туристически ресурси чрез организиране на кръгли маси в градовете Свиленград, България и Къркларели, Турция. За учениците от  Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев", Свиленград, България и Професионална и техническа Анадолска гимназия, Киркларели, Турция ще бъдат организирани обучителни семинари за опазването, насърчаването и развитието на природното и културното наследство в региона. На специално организирани учебни посещения в Странджа Планина ще бъдат проучени природните ресурси, забележителности, защитени територии, флората и фауната.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде разработен триезичен туристически пътеводител - на български, турски и английски език, предлагащ туристически дестинации в трансграничния регион. Проектът ще допринесе за подобряване знанията и уменията на учениците в сферата на опазването, развитието и популяризирането на природното и културното наследство, както и за създаване на положителен имидж на региона и увеличаването на туристическия поток.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът "Красотата на Странджа" представя богатото природно и културно наследство в трансграничния регион и популяризира общи дестинации с различни форми на туризъм, събрани в триезичен пътеводител. Изпълнението на проекта започна с проучвания и анализи на потенциалните туристически ресурси, обхванати от област Бургас и провинция Къркларели. Последваха обучителни семинари за 64 ученици, които бяха развълнувани да научат повече за уникалната природа и биоразнообразието в Странджа, за местните традиции и занаяти, за туристическите забележителности и обекти с историческо и културно значение.

По време на организираните учебни посещения през септември 2018 г. младите хора се наслаждаваха на туристическата си обиколка от двете страни на границата и бяха щастливи да създадат нови приятелства. На съвместните учебни посещения в Странджа присъстваха 20 ученици и 4 учители, 5 дни в Турция и 5 дни в България. Групите бяха придружени от преводачи и екскурзоводи. Учениците събраха информация за туристическите ресурси, направиха снимки на посетените места и повишиха информираността си относно опазването, популяризирането и развитието на природното и културно наследство в трансграничния регион. Посещенията на старите селища в Странджа ги докоснаха до отминали епохи и ги запознаха с културния бит, типичните обичаи и фолклор на местното население. Български и турски експерти подготвиха материали за изработване на туристически пътеводител, като препоръчаха някои дестинации в региона на Странджа–Черно море. Пътеводителят включва описание на туристическите ресурси, карти и снимки, отпечатани на 300 страници.

Туристите все повече търсят места за почивка с чиста и запазена природа. Освен известните курорти с развит масов туризъм по крайбрежието, предложените маршрути включват места в района на природен парк Странджа, предоставящи чудесни възможности за отдих сред природата, далеч от градския шум. Те имат потенциал за развитие на туризма, но не са достатъчно популярни, особено сред чуждестранните туристи. Пътеводителят беше отпечатан в 300 екземпляра на български, турски и английски език и бе демонстриран по време на организираните кръгли маси и семинар. Пътеводителят е достъпен на уебсайта на проекта http://strandja-cbc.eu.

Проведените кръгли маси - 1 ден в Свиленград и 1 ден в Къркларели популяризираха туристическия потенциал в трансграничния регион, особено по-слабо проучения район на Странджа и предимствата на местоположението му в близост до Черно море. Приблизително 50 души участваха в кръглата маса в Турция и около 50 души - в България. Проектът бе закрит със заключителен семинар в Харманли, на който присъстваха над 80 човека. По време на събитията по проекта бяха разпространени рекламни материали.

Дейностите по проекта и продуктите, представящи красотата на Странджа, спомогнаха за увеличаване на туристическия поток, респ. туристическите нощувки и потенциала за развитие на туризма в трансграничния регион.

Уебсайт на проекта:

http://strandja-cbc.eu

Фейсбук страница на проекта:

https://www.facebook.com/strandjacbc.bgtr.9

Материали по проекта:

Промоционални материали (банери, чанти, тефтери, химикали, папки, USB, тениски, спортни шапки, DVD дискове) можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Доклад от проучвания и анализ на потенциални туристически ресурси, обхванати от региона на Странджа в България (област Бургас), на български език можете да намерите ТУК.

Съвместен туристически пътеводител в Странджа (на български език) можете да намерите ТУК.

Презентации от "Кръгла маса", проведена на 26 ноември 2018 г. в Свиленград, можете да намерите ТУК.

Презентации от "Заключителния семинар", проведен на 27 ноември 2018 г. в Харманли, можете да намерите ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Сдружение за насърчаване на обучението през целия живот, Харманли, България
Партньор 2
Професионална гимназия по селско стопанство и икономика "Христо Ботев", Свиленград, България
Партньор 3
Професионална и техническа Анадолска гимназия, Къркларели, Турция