Мерки за съхранение и възстановяване на природното наследство в Бургас и Енез

Код на проекта:CB005.1.12.115
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:393830.42 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на техническия капацитет за проследяване на качеството на водите на езерото Гала (Турция) чрез закупуване на специализирано оборудване, както и физическо подобряване на екологичните условия в езеро Вая (България) чрез извършване на инвестиционни дейности.

Проектът предвижда подобряване на цялостния капацитет за опазване на околната среда и биоразнообразието в двете езера чрез провеждане на паралелни структурирани анализи, изследвания на екологичните условия на водите и замърсителите, формулиране на препоръки и разработване на съвместен модел за оценка на екосистемните услуги. В рамките на проекта ще се проведе специализирано обучение на тема опазване на околната среда и биоразнообразието в Бургас и Енез и кампания за повишаване на информираността. За целите на проекта ще се достави вертикална система за мониторинг на водите на езерото Гала в Енез и ще се извърши почистване на канал „Езеро Вая – Черно море“ в Бургас.

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши капацитетът на партньорските организации в сферата на опазването на околната среда, както и потенциалът за изпълнение на съвместни инициативи, насочени към устойчиво използване на природните ресурси и опазване на биоразнообразието. В допълнение, изпълнените инвестиционни дейности пряко ще подобрят екологичните условия в езерата Вая и Гала.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът цели подобрение на екологичните условия в езерото Вая (България) чрез извършване на инвестиционни дейности за почистване на канала Вая - Черно море, както и увеличаване на техническия капацитет за проследяване на качеството на водите на езеро Гала (Турция) чрез закупуване на специализирано оборудване.

В резултат на проекта общият капацитет за опазване на околната среда и биоразнообразието в двете езера беше подобрен чрез провеждане на паралелни структурирани анализи на екологичните условия на водата и замърсителите, формулиране на препоръки и разработване на съвместен модел за оценка на екосистемните услуги. В същото време бяха изпълнени много меки дейности: През октомври 2017 г. Областна администрация Бургас бе домакин на две събития. В началото на месеца в Бургас се проведе семинар с експерти от България, Турция и с участието на Регионална инспекция по околна среда и води - Бургас, катедра “Опазване на водите” в Университет “Проф. Д-р Асен Златаров ”. Няколко дни по-късно беше организирано съвместно обучение за опазване на околната среда и опазване на местообитанията и биоразнообразието – езеро “Вая”Бургас, България и езеро “Гала” Енез, Турция.

От 17 до 19 октомври 2018 г. се проведе тридневно обучение в Енез, Турция, на което бяха представени резултатите от проучването на качеството на водите в двете езера. Беше обсъдена и методология за оценка на екосистемните услуги и концепция за съвместен модел на екосистемни услуги във Вая и Гала. Според експерти прогнозите за подобряване на състоянието на водите на езерото Вая след почистването на канала са оптимистични. Почистването вече е оказало полза по отношение на нормализирането на хидрологичния режим на езерото и подобряване на състоянието на биологичното разнообразие.

Ползите от проекта се обясняват с големия екологичен, културен и рекреационен потенциал и значението на двете целеви зони. Езерото Вая е част от Виа Понтика (втория по големина миграционен път на птиците в Европа) и езерото Гала е природен резерват (част от делтата на Мерич). Много от видовете, обитаващи, мигриращи в двете зони, са изключително редки и/или са застрашени от изчезване.

Уебсайт на проекта:

http://morecare-bgtr.eu

Социални медии:

Фейсбук страница на проекта: www.facebook.com/morecareainos/

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Брошурата "MoreCare" можете да намерите ТУК.

Изследването "Съвместен модел и методология за оценка за екосистемни услуги в езерата Вая в Бургас, България и Гала в Енез, Турция“ можете да намерите ТУК.

Проучването за екологичното състояние на водите на езерата Вая и Гала можете да намерите ТУК.

Презентациите от "Обучение по опазване на околната среда, опазване на местообитанията и биоразнообразие", Модул 1, проведено на 07-08 октомври 2017 г. в Бургас, можете да намерите ТУК.

Презентациите от "Обучение по опазване на околната среда, опазване на местообитанията и биоразнообразие", Модул 2, проведено на 09-11 октомври 2017 г. в Енез, можете да намерите ТУК.

 

 

 

 

 

Партньори

Водещ партньор
Областна администрация Бургас
Партньор 2
Каймакамство Енез