Мерки за съхранение и възстановяване на природното наследство в Бургас и Енез, CB005.1.12.115