Превенция на риска за устойчиво развитие на региона

Код на проекта:CB005.1.11.047
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:95539.24 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:17.08.2017
Крайна дата на проекта:16.11.2018
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Целта на проекта е обмен на опит, ноу-хау и добри практики в областта на оценката и анализа на риска и защита от бедствия в трансграничния регион.

Дейностите по проекта включват създаване на работна група в Бургас, състояща се от експерти, които ще направят проучване за причините за бедствията, възникнали през последните 5 години, както и ще оценят текущите рискови зони.  Събраната информацията ще послужи за изготвяне на карта на риска от бедствия в българо-турския трансграничен регион.

В Едирне ще бъде организирано събитие – „кръгла маса“ под мотото „Управление на превенцията на риска - ключ към устойчивото развитие на трансграничния регион". На него ще бъдат представени и обсъдени рисковете, свързани с околната среда, здравните, техническите, природните и биологични рискове, тяхното предотвратяване и смекчаване на последиците от тях. В резултат на това ще бъде издадено общо ръководство за предотвратяване и управление на природните и причинените от човека бедствия.

Предвижда се разработване на инструменти за информация за риска, включващи рискови карти и мобилно приложение.

В Едирне ще бъде проведено обучение на представители на земеделието, бизнеса, администрацията и гражданското общество на тема управление на риска и защита от бедствия.

От страна на българския партньор ще бъде създаден „виртуален риск център“, който ще представлява обща платформа, функционираща за бизнеса, образованието, научните изследователи, правителството и заинтересованите страни, за да се срещнат, да си сътрудничат, да обменят информация и добри практики в областта на управлението на риска.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде издадено едно общо ръководство и книга. Материалите ще са насочени към подобряване на  координацията при съвместни действия в извънредни ситуации, което гарантира повишена защита и сигурност за жителите на трансграничния регион.

Статус на проекта: Приключен

Трансграничния регион се развива бързо, има конкретни географски, икономически и екологични характеристики, които изискват специални усилия за тяхното управление. При това положение новите технологии и икономическата ситуация в региона са в центъра на вниманието, тъй като те оказват значително въздействие върху околната среда и създават рискови ситуации, които се нуждаят от специално внимание. Природните и причинени от човека бедствия са част от нашето ежедневие, независимо от факта, че те често се класифицират с ниска вероятност да се случат. Превенцията на риска и намаляването на последиците от бедствия са още по-важни в трансграничния регион, не само като място, на което се срещат хора от различни страни, с различно разбиране и различен начин на живот, ресурси и способности, но също са и входни врати към България и Турция, които играят роля на преходни зони.

Районът е изправен пред природни бедствия, като например: наводнения, свлачища, пожари и т.н., и предизвикани от човека бедствия, причинени от различни видове опасности: технологична - различни видове големи опасности като корозия, токсични освобождаване, радиоактивност, взривове и пожари, икономически риск за обществото, риск за околната среда, свързан с замърсяването на реките Марица, Тунджа и цялата индустриализация на региона, биологичен риск, безопасност и риск за сигурността, риск за здравето. Конкретните нужди на целевите групи, които са обсъдени и изследвани по време на изпълнението на проекта, са свързани с необходимостта от разпространение на информация, обучение и обмяна на опит. Представителите на местните и регионалните власти и бизнеса споделиха, че са необходими и теоретични и практически знания за управление на риска и, най-важното следва да имаме готовност за преодоляване на критични ситуации, които могат да възникнат.

Дейностите по проекта имат за цел да изградят капацитет в областта на оценката на риска и анализа и да допринесат за устойчивото развитие на околната среда в крайбрежната зона на транс граничния регион, като осигурят подкрепа от страна на регионалните и местните власти  и добри партньори с опит в организиране на обществени обучения и срещи. Проектните дейности целят да  преодолеят слабостите, които включват: Липса на знания сред представителите на целевите групи за природните и предизвикани от човека бедствие, естествен и техногенен риск и управление на риска; нисък интерес за превенция на риска като ключ за устойчиво развитие; ниско ниво на сътрудничество в областта на превенцията и създаването на мерки за намаляване на риска; нисък капацитет на управленските бордове в различни сектори в областта на управлението на риска; липсата на база данни и систематичен анализ на изкуствен и природни бедствия,  както и съществуващите различни модели на управление в различните национални законодателства и правила за преодоляване на бедствия.

Изпълнението на проекта дава възможности да се преодолеят много от слабостите и ограниченията, a фокусът е насочен към региона и партньорството на проекта.

Уебсайт на проекта:

http://risknowcomes.net/

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Наръчник за управление и превенция на екологични и технологични рискове в българо-турския граничен район можете да намерите ТУК.

Финална книга сборник от статии „Превенция на риска за устойчиво развитие на региона“ можете да намерите ТУК.

Доклад на тема: „Минали катастрофални събития в трансграничния регион, предизвикани от технологични рискове“ (на български език), изготвен от инж. д-р Сабина Недкова, можете да намерите ТУК.

Доклад на тема: „Минали катастрофални събития в трансграничния регион, предизвикани от екологични рискове“ (на български език), изготвен от инж. Стела Найденова, можете да намерите ТУК.

Доклад на тема  „Анализ и оценка на здравния риск за населението в съответния трансграничен район, разработване на карта на риска – с очертаване на най-уязвимите общини“ (на български език), изготвен от инж. Владимир Канев, можете да намерите ТУК.

"Методология на изследването" можете да намерите ТУК.

Информационни карти на риска (на английски език) можете да намерите ТУК.

Информационни карти на риска (на български език) можете да намерите ТУК.

Три презентации от "Обучение на земеделски производители в управлението на риска" (на български език), проведено в град Одрин на 30 април - 01 май 2018 г. можете да намерите ТУК.

Две презентации на експерти от семинар "Обмяна на опит за административни представители" (на български език), проведен в град Бургас на 15 и 16 май 2018 г., можете да намерите ТУК.

Четири презентации от заключителната конференция (на български език), проведена в зала "Флора", Експоцентър, град Бургас, на 9 и 10 ноември 2018 г., можете да намерите ТУК.

Мобилно приложение "Карта на риска" може да бъде изтеглено от следния адрес: за Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.embarcadero.riskmap_project.

Уеб платформата "Карта на риска" (на английски и български език) е достъпна на следния линк: http://riskmap.blacksea.bg/.

Анкета "Природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион“ е достъпна на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE2iSmVispWcrvUzgtRNORjodNDk_KWdaUaH_ubBXS6mz4Vw/viewform.

Партньори

Водещ партньор
Асоциация "Черноморски институт", България
Партньор 2
Тракийски Университет, Турция