Превенция на риска за устойчиво развитие на региона, CB005.1.11.047