Развитие на капацитета за управление на отпадъците за запазване на природата

Код на проекта:CB005.1.12.008
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:364291.58 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е да се осигурят специализирани съоражения за ефективно събиране, транспортиране и отделяне на твърди битови отпадъци на територията на гр. Маджарово (България) и гр. Одрин (Турция), както и разпространяване на  устойчиви послания сред обществеността за рециклирането и събирането на отпадъци.

В рамките на проекта в община Маджарово ще бъдат доставени автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване и автомобил за миене на улици. Предвижда се и закупуване на 100 контейнера за отпадъци. За нуждите на община Одрин ще  бъде доставени компактор, многофункционален багер и челен товарач за събиране и депониране на отпадъци. По проекта 150 ученици от Одрин ще бъдат обучени на тема „Разделно събиране на отпадъци“.

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши капацитетът на партньорските организации и информираността на младите хора от трансграничния регион за опазването на околната среда посредством разделното събиране на отпадъци.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Настоящият проект е разработен и изпълнен главно за подпомагане на местните власти от областите Одрин и Хасково / Маджарово / да създадат предпоставки за разработване на съвместни продукти / услуги за управление на отпадъците в бъдеще. Чрез балансиран подход и комбинация от инвестиции и меки мерки бе постигнато повишаване общият капацитет за развитие и внедряване на определени услуги. Този общ BG-TR проект също илюстрира добра основа за дейности в мрежа. Община Маджарово регистрира собствена общинска дейност и започна самостоятелно сметосъбиране в пет села на територията на община Маджарово.Дейността помогна на общинските служители да използват целеви средства не само за заплащане на външна компания за дейността, но и да инвестират в някои допълнителни екологични проекти за общината. EDIKAB инвестира в закупуване на челен товарач, мотокар и трактор за завода.

Уебсайт на проекта: http://edikabcbc.org/

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Флайер за проекта можете да намерите ТУК.

Образователна листовка можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Видео презентация от финална прес-конференция е на разположение на следния линк: www.youtube.com/watch?v=1hbtCecUMcw.

Партньори

Водещ партньор
Община Маджарово
Партньор 2
Одринско Сдружение за Управление на Твърди отпадъци (EDİKAB)