Защита на устойчиви горски екосистеми в Странджа / Йълдъз планина в условията на климатични промени - FORECAST

Код на проекта:CB005.1.12.024
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Soft
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:112688.77 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Основната цел на проекта е подобряване на защитата на горите в условията на климатични проблеми, чрез създаване на база данни за промените в климата и неговото въздействие върху горските екосистеми на Странджа (Йълдъз) планина.

В рамките на проекта ще бъде организирана пресконференция на тема "Защита на устойчивите горски екосистеми в Странджа в условията на климатични промени  -  FORECAST" в гр. Демиркьой (Турция). В Созопол (България)  ще бъде проведен семинар "Управление на горите в Странджа в условията на климатични промени", а в курорт Инеада (Турция) обучение "Устойчиво използване на общите природни ресурси в трансграничния регион“. По време на двата семинара представители на партньорите и заинтересованите институции ще определят силните и слабите страни на управлението на горите в Странджа (Йълдъз) планина, влиянието на природните бедствия върху региона и прогноза за бъдещите щети от промените в климата.

Изпълнението на проекта ще допринесе за подобряване на техническите възможности на партньорите, укрепване на административния капацитет и обмен на добри практики за устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи за сътрудничество в трансграничния регион. Проекта ще повиши и информираността на населението в целевите общини за опазване на горските екосистеми.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Разработването на трансграничния проект е съвместна работа на двамата партньори. Основната цел на проекта е подобряване на защитата на горските екосистеми в Странджа (Йълдъз) планина в условията на климатични промени, чрез изграждане на мрежа от подвижни метеорологични станции и създаване на база данни за промените в климата и неговото въздействие върху гората.

Темите, свързани с климата и измерване на климатичните елементи стават все по-актуални заради глобалното затопляне. Все повече хора започват да мислят за климата и мерките за опазване на горските екосистеми и биологичното разнобразие. Проектът цели да се фокусира върху конкретни дейности, свързани с опазването на околната среда.

Трансграничното въздействие на проекта включва граничната зона от с.Резово до с.Белеврен в България и района на Дирекция по управление на горите в Демиркьой в Република Турция. Едно от трансграничните въздействия на проекта е наблюдение на водосборана реките Велека и Резовска. Основнините дейности, които бяха реализирани по време на проекта, са пресконференции, семинари и теренни посещения в райони на Странджа/Йълдъз планина в Република Турция и в България, както и срещи на екипите по проекта. Обсъдени бяхасилните и слабите страни на управлението на горите в Странджа (Йълдъз) планина, влиянието на природните бедствия върху региона и прогноза за бъдещите щети от промените в климата. Целта на тези мероприятия бе запознаването на обществеността с целите на проекта и резултатите от провеждането на дейностите, водещите лесовъдски практики в горските региони, засегнати от биотични и абиотични фактори, анализ на състоянието на горските екосистеми и влиянието на климатичните промени, както и изготвяне на бъдещи насоки за успешно управление на горските територии.

Резултати и ползи от проекта: По време на изпълнението на проекта бе изградена мрежа от подвижни метеорологични станции за изучаване на климата и повишаване на осведомеността относно значението на изменението на климата и неговото въздействие върху флората вСтранджа/Йълдъз планина. Данните от метеорологичните станции ще бъдат в основата на превантивни дейности за ограничаване на негативните последици от бедствия и разработване на система за ранно предупреждение и управление на бедствия в трансграничния район. След анализ на данните ще се търсят решения за създаване на горски екосистеми, устойчиви на новите измения на климата. Проектът допринесе много за обучението на специалисти и за създаването на база данни, необходими за дългосрочно проучване на горските екосистеми в Странджа/Йълдъз планина. Базата данни е уеб-базирана и може да бъде използвана от целевите групи: представители на регионалните дирекции по горите, Дирекции по управление на горите, Държавни горски компании, Областни администрации и общини, собственици на гори, неправителствени организации, научни работници от БАН,  Института по гората – София, както и местното население.

Материали по проекта:

Промоционални материали (банер, информационна табела, тефтер, папка и стикери) можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Презентациите от семинара "Управление на горите в условията на климатични промени" можете да намерите ТУК.

Презентация за проекта можете да намерите ТУК.

Презентация от заключителната прес-конференция по проекта, проведена в Царево на 31.05.-01.06.2018 г. можете да намерите ТУК.

Данни от мобилните метеорологични станции (в селата Звездец и Кости, България) са достъпни на интернет страницата www.stringmeteo.com на следните линкове: https://www.stringmeteo.com/stations/zvezdets/PWS%20Zvezdets.htm и https://www.stringmeteo.com/stations/kosti/index.html.

Партньори

Водещ партньор
Регионална дирекция по горите, Бургас
Партньор 2
Дирекция по управление на горите, Демиркьой