Обществена поръчка за предоставяне на услуги за разработване, развитие и поддръжка на електронни портали за обмен на данни с бенефициентите и системи за управление на програмите за териториално сътрудничество, управлявани от Република България, съфинансир

20.08.2015

Главна Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, Министерство на регионалното развитие и благоустройството,обявява покана за набиране на оферти за предоставяне на услуга:

„Разработване, развитие и поддръжка на електронни портали за обмен на данни с бенефициентите и системи за управление на програмите за териториално сътрудничество, управлявани от Република България,съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ.“

с финансовата помощ на програмите за териториално сътрудничество  с Р.Сърбия, Р.Македония и Р.Турция, управлявани от Република България, съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (CCI 2007CB16IPO006, CCI 2007CB16IPO007, CCI 2007CB16IPO008)

Тръжното досие включва:

А. Инструкции към кандидатите и обявление за обществена поръчка за услуги

Б. Проект на договор и специални условия, включително следните приложения:

I. Общи условия за договори за услуги

II. Техническо задание

III. Организация и методология (да бъдат представени от кандидата, използвайки образеца)

IV. Бюджет (да бъде представен от кандидата като финансова оферта, използвайки образеца)

V. Формуляри и други допълнителни документи

В. Друга информация

I. Таблица за административно съответствие

II. Таблица за оценка

Г. Тръжен формуляр за участие

 

Цялата тръжна документация може да се изтегли от тук: rar.gifTender_MIS___BP.rar(2.58 MB)

Подробна информация относно тръжните процедури е налична в Практическото ръководство за договорни процедури за външни дейности на ЕС и приложенията към него, които можете да намерите на следната интернет страница:http://ec.europa.eu/europeaid/prag/document.do.

Краен срок за подаване на офертите: 16:30 часа на 23 септември 2015 г.  doc.gifa5b_corrigcontractnotice_en.doc (42 KB)

Facebook icon
Twitter icon