ОТМЯНА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

30.11.2022

ОТМЯНА

НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА

за „Осигуряване на логистика и организация на събития, свързани с изпълнението на програмите за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA“

 

1. Референтен номер

Interreg -IPA CBC-TA-2020-6

2. Дата на публикуване

03.11.2022 г.

3. Име на програмата

Interreg - Програма IPA CBC България - Сърбия (CCI No: 2014TC16I5CB007)
Interreg - IPA CBC България - Програма Северна Македония (CCI №: 2014TC16I5CB006)
Interreg - Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция (CCI No: 2014TC16I5CB005)

4. Възложител

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България („Управляващият/Договарящ орган”)

5. Причина за отмяна

Процедурата за обществена поръчка се отменя въз основа на точка 2.6.13 от PRAG (икономическите или техническите данни на проекта са се променили фундаментално). По-специално поради значителни промени в икономическата ситуация и повишената инфлация на годишна база от 17,60% (октомври 2021 г. към октомври 2022 г.), се установи, че предвидените в бюджета средства в началото на 2022 г. са недостатъчни за пълното и коректно изпълнение на предвидените дейности в техническото задание на обявената процедура.

 

Бележки:

Ако бъде открита нова процедура за обществена поръчка със същия предмет, ще бъде публикувано ново обявление за стартиране на процедура, освен в случай, че възложителят възложи поръчката чрез процедура за директно договаряне – в този случай ще бъде публикувано само съобщение за възлагането на поръчката.

Facebook icon
Twitter icon