Стартиране на консултации по Доклада за екологична оценка по програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г.

14.12.2021

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Управляващ орган (УО) на програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027 г. стартира консултации по Доклада за екологична оценка (ДЕО) на програмата, съгласно чл. 20, ал. 1, 2 и ал. 3 и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична
оценка на планове и програми (загл. Изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.).

Пълният текст на съобщението за стартиране на консултациите, Доклада за ЕО и приложенията към него, проектите на Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция 2021-2027 и Териториалната стратегия за интегрирани мерки по програмата, може да намерите в прикачените файлове.

Документите са достъпни и в сградата на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ – гр. София 1000, ул. Стефан Караджа № 9, всеки работен ден от 9:30 до 17:30 ч.

Становища и мнения могат да се депозират на място и с писма чрез деловодството в сградата на МРРБ,  на адрес: гр. София 1202, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17 – 19 и по електронна поща: ma_ipacbc@mrrb.government.bg до 14.01.2022 г.

 

Facebook icon
Twitter icon