Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027

02.12.2022

Стартира първата покана за кандидатстване по програмата за стратегическия проект за повишаване на капацитета за справяне с нелегалната миграция

 

Първото заседание на Комитета за наблюдение по програмата (Интеррег VI-А) България-Турция 2021-2027 се проведе на 1 декември 2022 г. в гр. Одрин.

По време на заседанието бяха одобрени Насоките за кандидатстване по стратегическия проект по програмата. Проектът ще бъде финансиран в рамките на Приоритет 3  „По-сигурен трансграничен регион“, специфична цел „Подобряване управлението на миграцията“. Стратегическите партньори в проекта на обща стойност 1,7 млн. евро ще бъдат областните дирекции на МВР в Хасково, Ямбол и Бургас от българска страна и управите на провинции Одрин и Къркларели от турска страна. Подкрепата от ЕС ще бъде насочена към обучения, обмяна на опит и добри практики с цел повишаване на капацитета на полицейските управления за справяне с миграцията, мерки, свързани с подобряване на сигурността, както и с доставка на специализирано оборудване за повишаване на техническата готовност на проектните партньори. „Нашата заявка с новата програма е да бъдем максимално актуални с решение на нуждите в региона. Безспорно, в момента нелегалната миграция поставя сериозни предизвикателства, като новата програма предлага подходящи мерки за подпомагане, които могат да стартират във възможно най-кратки срокове“, заяви Десислава Георгиева, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, при откриване на първото заседание на комитета за наблюдение по програмата. Общият й бюджет за периода 2021-2027 г. е 34,4 млн. евро и сред приоритетите й са също подпомагане на бизнеса в зеления преход и интегрираното териториално развитие.

По време на заседанието беше представена информация по отношение на напредъка в изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020. Общо по програмата са финансирани 101 съвместни проекта на обща стойност 28,7 млн. евро, от които 98 успешно са приключили своето изпълнение. Изплатените средства са 24,6 млн. или 83 % от програмата, а сертифицирани са 22 млн. евро или 73 % от програмата. Отчетен беше напредъкът по изпълнение на стратегическия проект по програмата „Трансграничните региони сътрудничат за Син растеж“ (BLUE GROWTH COLLABs), в рамките на който са обновени и оборудвани изследователски лаборатории в Университета "Проф. Д-р Асен Златаров" – Бургас и Тракийския Университет в Одрин, които търсят приложно поле на научни разработки за справяне със замърсяването в Черно море.

На заседанието на Комитета за наблюдение беше представена и информация за извършените оценки на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020. Беше отчетено, че направените препоръки от междинната оценка на програмата за използване на комбинация от стратегически проекти и безвъзмездна помощ са взети под внимание както при обявяването на третата покана за програмния период 2014-2020 – за стратегически проект, така и при изготвянето на програмата (Интеррег VI-А) България Турция 2021-2027.

Facebook icon
Twitter icon