Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори

23.01.2020

Анализ на най-често допусканите пропуски при окомплектоването и подаването на исканията за ПНК от страна на българските проектни партньори, направен във връзка с обобщен преглед на постъпилите искания за ПНК от началото на периода на изпълнение на проекти по Втората покана, както и на база най-често допусканите грешки от Първата покана. Информацията е представена с цел избягването им и оптимизиране на процеса на отчитане при следващи отчетни периоди.

Files: 

Пропуски на бенефициенти

Facebook icon
Twitter icon