Първа покана

Актуализирано класиране на проектните предложения по Първата покана” - 26.02.2018

Обновено класиране на проектните предложения по Първата покана за набиране на проектни предложения № 2014TC16I5CB005–2015–1 съгласно решения на Съвместния комитет за набюдение от 29.06.2016 г., 08.11.2016 г., 09.02.2017 г., 02.03.2017 г. и 22.06.2017 г.

Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

11.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България-Турция 2014 - 2020,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС (по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата). 

Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020 – 29 юни, 2016

29.06.2016

Днес, 29 юни, 2016 в гр. Одрин, Турция беше проведено заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020.

По време на заседанието, членовете на СКН прегледаха и одобриха следните документи:

•План за оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП  България - Турция 2014-2020;

•Актуализирани длъжностни характеристики на членовете на Съвместния секретариат;

Subscribe to Първа покана