Допълнителни указания към българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020

11.05.2017

Във връзка с удостоверяване на статуса по ЗДДС на българските партньори, бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ - ИПП България-Турция 2014 - 2020,  моля да имате предвид, че при подаване на Искане за Първо ниво на контрол, задължително следва да бъде представяна Декларация за статус по ЗДДС (по образец  - Приложение № 11 от Ръководството за изпълнение на проектите по Програмата). 

Допълнително, в случай, че съответната организация е регистрирана по ЗДДС, следва да бъдат представяни и:

- Приложение № 1 към ДНФ № 3/23.12.2016 г. на Министерство на финансите, попълнено по образец (линк за директен download на файла: http://www.minfin.bg/document/19193:2);

- Сканирано копие от документ за регистрация по ЗДДС;

- Дневник на покупките.

Facebook icon
Twitter icon