Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България-Турция

05.08.2020

На 04.08.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Турция с подкрепата на Управляващия орган проведе онлайн обучение за бенефициенти, представители на българските проектни партньори по 14 одобрени за финансиране проекта, по които се очаква да бъдат сключени договори за субсидия. Лектори бяха представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата. По време на обучението бяха разгледани следните теми:

Изпълнение, отчитане и наблюдение на договорите за субсидия;
Процедури за възлагане на обществени поръчки;
Промени в договорите за субсидия по време на изпълнението им, визуализация и публичност;
Верификация на разходите от звеното за осъществяване на Първо ниво на контрол;
Финансово изпълнение на проектите;
Мерки срещу нередности и измами.

В края на всеки панел беше отговаряно на въпросите на участниците, свързани с разискваната тема.

Съвместният секретариат за първи път организира онлайн обучение поради пандемията от корона вирус и предприетите мерки за избягване на масовото струпване на хора на едно място, както и за да бъде защитено здравето на участниците.

В хода на обучението беше отделено и специално внимание на новостите, въведени от УО в правилата и процедурите за изпълнение на проектите в условията на рестрикциите, наложени от противоепидемичните мерки от двете страни на границата.

Презентациите от обучението бихте могли да намерите по-долу:

Facebook icon
Twitter icon