Процедура за подбор за „експерт по връзки с обществеността“ по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция за периода 2014-2020 г.

15.04.2021

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 487, факс 02/987 07 37,

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

на „експерт по връзки с обществеността“ в Съвместния секретариат (СС) по Програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Interreg-ИПП България - Турция 2014-2020г. към Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, с място за изпълнение на длъжността град Хасково.

Пълният текст на обявата е публикуван на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg и на информационното табло на МРРБ – административен вход на МРРБ. Допълнителна информация може да бъде намерена ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 1 (един) месец след публикуването на обявата за процедурата за подбор.

Facebook icon
Twitter icon