Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационни системи за управление и интернет страници

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ обявява тръжна процедура за „Поддръжка и развитие на електронни портали за бенефициенти, информационните системи за управление и интернет страниците на INTERREG-IPA програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II с финансовата подкрепа на програмите за трансгранично сътрудничество 2014-2020, съфинансирани по Инструмента за предприсъединителна помощ II

Тръжното досие е на разположение на:

http://www.ipacbc-bgtr.eu

http://www.ipa-cbc-007.eu

http://www.ipacbc-bgrs.eu

Крайният срок за подаване на оферти е 22.12.2016, 16:30 ч. местно време.

Тръжното досие е на разположение ТУК.

 

Facebook icon
Twitter icon