Оценка на въздействието от Програмите за трансгранично сътрудничество по инструмента за предприсъединителна помощ 2007 – 2013 г., управлявани от Република България

21.12.2016

През 2016 година, Министерството на регионалното развитие и благоустройството възложи договор за услуга с предмет „Оценка на въздействието от Програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП 2007 – 2013, управлявани от Република България“.

Оценката на въздействието беше проведена в периода м.април – м.ноември 2016 година от Българска консултантска организация ООД (БКО ООД), предоставяйки анализ за степента на изпълнение, постигнатите резултати и тяхното съответствие с поставените цели по Програмите. Беше изготвен задълбочен анализ на дългосрочното въздействие и сравнителен анализ на влиянието на програмите.

Можете да се запознаете с изготвените Доклад за оценка на въздействието и Наръчник с добри практики по проекти .

Данни от оценката, изводите и препоръките от проведена оценка на въздействието по отношение на трите програмите за трансгранично сътрудничество по ИПП (2007 – 2013) бяха представени на заключително събитие, което се проведе на 09 декември 2016.

 

Facebook icon
Twitter icon