Подаване на документи по електронен път

30.11.2018

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, Управляващ орган на Програмата Интеррег-ИПП за ТГС България-Турция Ви информира, че във връзка с въвеждането на електронната система за обмен на документи в държавната администрация в България и в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 50 от 2016 г.), водещите партньори, бенефициентите и потенциалните бенефициенти по Програмата могат да подават документи на електронната поща на Дирекция "Управление на териториалното сътрудничество": e-tcm@mrrb.government.bg.

Подаването на документи може да се извърши по пощата или на ръка на адрес:

София 1000

Ул „Стефан Караджа“ №9

Facebook icon
Twitter icon