Подбор за длъжността „Контрольор“ за първо ниво на контрол в обособено звено към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ – 4 позиции

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
 

ОБЯВЯВА
 

подбор за длъжността „Контрольор“ за осъществяване на първо ниво на контрол в обособено звено към Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ - 4 (четири) позиции

1. Предварителна информация:

1.1. Място за изпълнение на длъжността - гр. София

1.2. Изпълняващият длъжността осъществява първо ниво на контрол на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва, а именно:

 • проверка за съответствие на извършените дейности и разходи с одобреното проектно предложение, правила за изпълнение на съответната програма, европейското и национално законодателство, включително проверка за законосъобразност на проведените процедури за възлагане и определяне на изпълнител;
 • проверка за допустимост на разходите;
 • проверка и заверяване на документите и разходите, декларирани от партньорите, изпълняващи проекти, финансирани по програмите за териториално сътрудничество;
 • проверка за действителността на извършените разходи;
 • проверка за действителността на доставката на продукти, услуги и строително-монтажни работи (физически контрол на място с цел удостоверяване на наличието на оборудването и степента на извършване/приключване на строително - монтажните работи, в съответствие с представената документация);
 • попълване на документи и отчети от извършените проверки съгласно методиката и образците на действащия Наръчник за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ, в които Република България участва.

 2. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за длъжността „Контрольор“:

2.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен бакалавър или магистър в една от следните области – социални, стопански науки, правни и технически науки, със съответните професионални направления: икономика, международни икономически отношения, финанси, счетоводство, право, архитектура, строителство, инженерство и други;
 • Отлично писмено и устно владеене на английски език, позволяващо детайлно разбиране на проблематиката, както и бързо и адекватно обработване на документите от проверките, които кандидатите ще осъществяват в качеството си на контрольори;
 • Минимум 3 години професионален опит в сферата на завършеното висше образование.

2.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Доказан опит в изпълнение и отчитане на проекти, финансирани със средства от ЕС и/или в извършване на проверки или верификация на разходи по проекти, финансирани със средства от ЕС;
 • Познаване на Регламентите на ЕС по отношение на Инструмента за предприсъединителна помощ;
 • Познаване на процедурите за под-договаряне съгласно Практическото ръководство за договорни процедури за външни действия на ЕС (PRAG)
 • Компютърна грамотност;

Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор.

3.Ред за провеждане на подбора:

3.1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:

 • Заявление по образец – Приложение № 3;
 • Декларации (по образец) – Приложения № 3.1. и 3.2.;
 • Автобиография на английски език (по образец) -  Приложение № 3.3.;
 • Копие на български език от документи за придобита образователно – квалификационна степен;
 • Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);
 • Документи, доказващи посочените в изискванията езици;
 • Копия от други документи, удостоверяващи обстоятелствата относно основните и допълнителните  изисквания за заемане на длъжността.

Документите, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник, по пощата или по куриер (валидна е датата на получаване в МРРБ) в срок до 10.02.2017 г. в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. “Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет 1, Център за административно обслужване.

3.2. Подборът протича в три етапа:

- проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания;

- писмен изпит, включващ тест ;

- интервю.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват минималните изисквания за заемане на длъжността.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до писмен изпит  кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на писмения изпит се обявяват на интернет страницата на МРРБ в срок  не по-късно от 3 седмици след крайния срок за подаване на заявления за участие в процедурата за подбор.

В списъка на недопуснатите кандидати се посочват основанията за недопускането им.

В срок до 5 (пет) работни дни от датата на провеждането на писмения изпит списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати се публикуват на общодостъпното място в МРРБ и на електронната страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

Интервюто се провежда от определената със заповед комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнението на длъжността.

В срок от 5 (пет) работни дни от приключването на процедурата за подбор комисията подготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати.
 

4. Основна месечна заплата:
Основно трудово възнаграждение за длъжността: 1900 лв.

 

Facebook icon
Twitter icon