Указание на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти

Указанието на министъра на финансите за третиране на данък върху добавената стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинанснирани от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейския социален фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ) и европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМР) на ЕС, за програмен период 2014-2020 г., можете да намерите ТУК.

Facebook icon
Twitter icon