Заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г: 29.06.2016, Одрин, Република Турция

27.06.2016

На 29.06.2016 г. в гр. Одрин, Република Турция ще се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg—ИПП България — Турция 2014—2020 г, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ ІІ. Съвместният комитет за наблюдение включва представители на централната администрация от двете страни, областните администрации от трансграничния регион и неправителствени организации.

На заседанието ще бъдат представени и обсъдени резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост на проектите по Първата покана за набиране на проектни предложения на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България - Турция 2014-2020. Първата покана за набиране на проектни предложения беше обявена на 16 ноември 2015 г. с краен срок - 16 март 2016 г. Поканата е отворена за приоритетни оси 1 и 2, като наличният финансов ресурс обхваща бюджетен период 2015 – 2017 г. и възлиза на 11 028 255 евро. В рамките на крайния срок бяха получени 195 проектни предложения.

В рамките на заседанието ще бъде обсъден и цялостния напредък по програмата в т.ч.  напредъка по инициативата за електронно сближаване, както и предстоящите дейности и събития за изпълнение на програмата, както и планът за оценка на програмата.

Заседанието ще бъде съпредседателствано от българска страна от г-жа Деница Николова, Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството на Република България, а от турска страна - от г-жа БейзаТуран – директор на дирекция „Финансово сътрудничество“ към Министерството по Европейските въпроси на Република Турция.

Facebook icon
Twitter icon