Подкрепа за промотиране на устойчив туризъм, CB005.1.22.063