Повишаване на привлекателността на общините Тополовград и Инедже като дестинации за екотуризъм, CB005.1.21.167