Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/, CB005.1.11.165