Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в региона на България - Турция

Код на проекта:CB005.1.12.087
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.2. Подобряване на капацитета за опазване на природата, устойчиво използване и управление на общите природни ресурси чрез съвместни инициативи в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:357732.85 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:085 Protection and enhancement of biodiversity, nature protection and green infrastructure
Резюме на проекта:

Проектът цели да насърчи провеждането на съвместни инициативи в сферата на опазване на околната среда в трансграничния район чрез популяризиране на разделното събиране на отпадъци и повишаване на информираността по отношение на съхраняване на природата.

В рамките на проекта е планирано провеждане на обучение на служителите на община Айтос за събиране на зелени отпадъци, двудневен работен семинар в град Одрин с участници от двете страни на границата и кампания за повишаване на информираността относно разделното събиране на отпадъци в провинция Одрин. Финалният  форум под надслов "Нека да почистим заедно града ни" ще бъде организиран в град Айтос.

Предвижда се изпълнение на съвместни мерки за опазване на природата в трансграничния регион. За целите на проекта ще бъде доставено оборудване за разделно събиране на отпадъци в провинция Одрин и в град Айтос, и ще се проведе инструктаж на общински служители за работа с него.

В резултат от изпълнението на обучителните дейности и доставката на специализирано оборудване ще се повишат познанията и информираността в двете общини за разделно събиране на отпадъци и опазване на околната среда.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Проектът "Обединени трансгранични инициативи за опазване на околната среда в района България - Турция" събра хората от Турция и България, за да съчетаят своите усилия в опазването на околната среда, природата и да повишат осведомеността на местните общности в трансграничния регион.

Много институции, хора и партньори по проекта си сътрудничиха за осъществяване на целите на му. Ние организирахме много събития, срещи, пресконференции и кампания за осведомяване по време на проекта, за да постигнем това.

Първо, и двамата партньори закупиха оборудване, необходимо им за поддържанена зелените площи и за разделно събиране на отпадъци. Със стартирането на услугата по разделно събиране на отпадъци в Турция, и на отпадна зелена биомаса в България, се предостави   по-добро обслужване, включително за райони извън градските центрове.  По този начин ще намалим замърсяването, и ще осигурим по-чисто жизнено пространство, вредите от отпадъци върху природата ще са сведени до минимум. Направихме малка стъпка, която ще става все  по-голяма, с участието на местните общности.

Но за да може да въвлечем в процеса и други отговорни участници - институции, експерти по въпросите на околната среда ние организирахме семинари в Одрин и окончателен форум в Айтос. Участниците, представители на регионални и местни власти, организации и структури, свързани с околната среда на местно ниво от Турция и България, направиха презентации и споделиха най-добрите си практики по време на събитията. Получихме предложения и различни идеи за това, което бихме могли да направим защитата на нашата природа. От друга страна, участниците обсъждаха съвместно проблемите на околната среда в трансграничния регион. Въз основа на това, те публикуваха декларация и взеха някои решения, като например разработването на нови бъдещи  проекти за съвместни действия по екологични въпроси. Тези срещи вече постигнаха целта си, защото партньорите на проекта разработиха нов проект, който е насочен към надграждане на сегашния, и засилване на двустранното партньорство. Всички събития бяха отразени широко в пресата и и социалните мрежи.

В края на проекта в Айтос се организира и проведе кампанията "Да се чистим заедно нашият град". Събитието започна с еднодневен форум, на който участваха представители от партньорските организации, а на следващия ден доброволци - граждани и ученици от Айтос, излязоха заедно и почистиха зелените и паркови зони в града, като в кампанията се използва и закупената техника по проекта. Всички участници бяха насърчени с рекламни материали да почистват и занапред околната среда, като беше подчертана и ролята на проекта за подобряване на условията за разделно събиране и компостиране на зелена маса. Така усилията на партньорските организации придобиха ново измерение, защото с включването на местните общности, и особено на подрастващото поколение, се осигурява мултиплициране на ефекта от изпълнените дейности.

В рамките на проекта организирахме и кампания за осведоменост в Одрин и околностите, за разпространение на информация, както за проекта, така и за постигнатите резултати. Над 260 присъстваха на информационните срещи, които се запознаха защо трябва да използват контейнерите за разделно събиране и как рециклирането защитава околната среда. Нашите брошури бяха разпространени  както из градовете, така и в селата, и така  кампанията достигна до много по-широк кръг от местното население.

Така, изпълнявайки проекта си,  ние се докосвахме до много хора, които се занимават с проблемите на околната среда в трансграничния регион. Нашите малки стъпки се превърнаха в големи стъпки в края на проекта, и създадохме надежда че заедно можем да опазим околната среда.

Представяне на проекта в социалните медии:

Facebook: www.facebook.com/CB005.1.12.087

Facebook: www.facebook.com/ipaedirnecb005.1.12.087    

Материали по проекта:

Промоционални материали можете да намерите ТУК

Листовка за проекта можете да намерита ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура с информация за проекта можете да намерите ТУК.

Презентации от проведени събития по проекта можете да намерите ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Специална администрация на провинция Одрин, Турция
Партньор 2
Община Айтос, България