Повишаване на оперативния капацитет при горски пожари и подобряване превенцията от бедствия

Код на проекта:CB005.1.11.005
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:591955.11 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели повишаване на капацитета на специализираните  институции за реакция при възникване и превенция от горски пожари и други бедствия в трансграничния регион България - Турция.

За целите на проекта ще бъде доставено специализирано противопожарно оборудване - три автомобила и лични предпазни средства за българския партньор и един автомобил за турския партньор. Предвижда се ремонт и оборудване на учебни кабинети в сгради, собственост на партньорите, в които ще се провеждат  обучения  на деца за реакция при горски пожари и други бедствия. За тази цел ще бъдат разработени обучителни материали и "Наръчник по пожарна безопасност и защита на населението", включващ общи методи за превенция. Обучителните материали ще бъдат насочени към младите хора от трансграничният регион. В рамките на проекта, с новото оборудване ще бъдат проведени полеви демонстрации с участие на деца, преминали успешно обучението.

В резултат от изпълнението на проекта ще се повиши капацитетът на специализираните институции на двете държави за ефикасна интервенция  при възникване на горски пожари и ще се подобри информираността на младите хора за последиците от природните бедствия. Доставеното специализирано оборудване ще доведе до ограничаване на щетите от пожари и опазване на околната среда в трансграничният регион.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Горските пожари рядко се ограничават до територията на един район. Освен това те причиняват сериозни екологични, социални и икономически проблеми. Постоянната промяна на климата и глобалното затопляне, както и човешката дейност увеличават риска от горски пожари, което води до намаляване на залесяването и увеличаване замърсяването на околната среда. Пожарите засягат защитените зони, в които живеят редки животни и растения, причинявайки сериозни щети на флората и фауната. Това постави пред нас, противопожарните служби в трансграничния регион, въпроса как да се отговори на нуждите за по-добър обмен на информация за възможните рискове, за транснационална намеса и помощ, и общи дейности за превенция. Това бе целта на проекта. Дейностите по обучение в областта на превенцията и смекчаването на последствията бяха насочени към младите хора в трансграничния регион. Подготвихме Ръководство за противопожарна безопасност и гражданска защита, с общи методи за подготовка на младежите за адекватен отговор в случай на различно бедствие. Ръководството включва превантивни мерки, дейности за самосъхранение, за смекчаване и ограничаване на последствията от всички видове бедствия, които могат да възникнат в трансграничния регион. В резултат на това, 200 деца от двете страни преминаха обучение за самозащита, предотвратяване и реагиране на горски пожари и други бедствия.

От друга страна, новото оборудване, закупено в рамките на проекта (три специализирани автомобила за горски пожари, 36 бр. лични предпазни средства за горски пожари и едно противопожарно превозно средство) осигуряват по-бърз и по-ефективен подход за гасене на горски пожари в трансграничния регион.

Резултатите от този проект засилиха трансграничното сътрудничество между Регионалната дирекция по пожарна безопасност и гражданска защита и община Одрин в областта на горските пожари. Партньорите постигнаха две основни цели - Първата - да се увеличи готовността за превенция сред младите хора в трансграничния регион чрез използване на общи методи срещу горските пожари. Втората - да се подобри готовността на отговорните институции в трансграничния регион за реагиране на горските пожари, така че да бъдат причинени по-малко щети.

Материали по проекта:

Промоционалните материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Листовка с информация за проекта е на разположение ТУК

Продукти по проекта:

Наръчник за пожарна безопасност и защита при бедствия за деца можете да намерите ТУК.

Презентациите от обучението на децата: “Горски пожари и бедствия” можете да намерите ТУК.

Презентациите от обучението на децата: “Евакуация и първа помощ” можете да намерите ТУК.
 

Партньори

Водещ партньор
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита от бедствия" - МВР, България
Партньор 2
Община Одрин, Турция