Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визия за иновативни способи /PREVENT/

Код на проекта:CB005.1.11.165
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):15
Стойност на договора:581483.41 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.06.2018
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът се фокусира върху справяне с основните и глобални проблеми, произтичащи от  горските пожари, наводнения, замърсяване на атмосферата, въздействието на биотичните агенти и промените в климата.

Предвижда се създаване на мрежа за сътрудничество между Община Димитровград, Община Узункюпрю и техните противопожарните институции, която да работи за предотвратяване и намаляване на последиците от природни и причинени от човека бедствия. В рамките на  проекта ще  бъдат изградени кула и технически съоръжения за наблюдение и превенция на горски пожари на територията на община Димитровград, която ще покрива периметър от около 26 км. Автоматичната наблюдателна станция е предназначена за наблюдение, охрана, мониторинг, анализ, комуникация и ранно известяване при възникване на пожари и други неблагоприятни събития в наблюдавания обсег. В Община Узункюпрю ще бъде доставена информационна система за предотвратяване на наводнения, която ще работи със специализиран софтуер и ще предава данни в реално време. За да се осигури устойчивост на проекта ще бъде разработена  обща стратегия за превенция от природни и причинени от човека бедствия и намаляване на негативните последици от тях.

Изпълнението на проекта ще допринесе за по-добрата защита на населението и за опазване на биологичното и ландшафтно разнообразие в трансграничният регион. Инсталирането на система за ранно предизвестяване на природни бедствия в Узункюпрю и изграждането на наблюдателна кула в община Димитровград ще доведе до  намаляване на негативните последици от горски пожари, наводнения, природни и други бедствия причинени от човека.

Статус на проекта: Приключен

Идеята за проект "Превенция и минимизиране на рисковете за околната среда и визията за иновативни способи /PREVENT/" започна преди много години. Борбата с природни и причинени от човека бедствия в трансграничния регион може да бъде предизвикателство и за двамата партньори по проекта - община Димитровград и община Узункьопрю. По този начин се заражда  идеята за реализиране на проект, който има за цел предотвратяване на бедствия и смекчаване на последствията от тях. Една от основните дейности на община Димитровград е изграждането на автоматична наблюдателна кула, която да наблюдава и предотвратява горските пожари. Налице е оборудван и Контролен Център в сградата на общината, където се изпраща сигнал за потенциален пожар, след като е засечен от наблюдателната кула на обекта. След като получи този сигнал, контролния център го изпраща на съответните институции и обекти, отговорни за управлението на бедствия. В община Узункьопрю е изградена система за ранно откриване за предотвратяване на наводнения по реките Ергене и Киркавак. Създадена е специална операционна софтуерна система за за прогнозиране на потенциални наводнения, която събира данни и предава в реално време натрупаната информация от инсталираните системи. И двамата партньори положиха много усилия и работиха усърдно за гладкото и успешно изпълнение на проекта. Трудности през етапите на изпълнение не липсваха, но съчетавайки своите знания, опит и общи цели, успяваха да преодолеят всяка ситуация.

Изграждането, инсталирането и експлоатацията на системите за превенция допринася за населението на региона, екосистемите, местообитанията, икономическите обекти и всички институции, участващи в превенцията на риска. Утвърдените взаимоотношения между партньорите и институциите, участващи в управлението на бедствия в рамките на проекта, са от основно значение за бъдещо сътрудничество и съвместни инициативи.

Уебсайт на проекта:

http://preventdisaster.org/

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта (папки и информационна табела) можете да намерите ТУК.

Продукти от проекта:

Лого на проекта можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта (на български и английски език) можете да намерите ТУК.

Брошура с информация за проекта (на турски и английски език) можете да намерите ТУК.

Обща стратегия за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и смекчаване на последиците от тях (на английски език) можете да намерите ТУК.

Обща стратегия за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и смекчаване на последиците от тях (на български език) можете да намерите ТУК.

Обща стратегия за предотвратяване на природни и причинени от човека бедствия и смекчаване на последиците от тях (на турски език) можете да намерите ТУК.

Системата за ранно предупреждение за наводнения е на разположение на страницата на проекта www.preventdisaster.org на следния интернет адрес: http://taskin.eastus.cloudapp.azure.com/web/.

Ръководството за UFIS за потребителя е на разположение ТУК и на уеб сайта на проекта: www.preventdisaster.org, на следния интернет адрес: http://preventdisaster.org/docs/UFIS_guide_in_ENG.pdf.

Презентация от обучението "Първа помощ и справяне с кризисни ситуации", проведено в Узункору на 13-14 март 2018 г., е на разположение ТУК.

 

Партньори

Водещ партньор
Община Димитровград, България
Партньор 2
Община Узункюпрю, Турция