Съвместни дейности за борба с пожарите

Код на проекта:CB005.1.11.162
Покана:CB005.1
Приоритет:Специфична цел 1.1. Предотвратяване и смекчаване на последиците от природните и предизвиканите от човека бедствия в трансграничния район
Вид на проекта:Investment
Времетраене на проекта (в месеци):24
Стойност на договора:468915.20 €
Съфинансиране от ЕС:85.00 %
Начална дата на проекта:21.03.2017
Крайна дата на проекта:20.03.2019
Област на въздействие:087 Adaptation to climate change measures and prevention and management of climate related risks e.g. erosion, fires, flooding, storms and drought, including awareness raising, civil protection and disaster management systems and infrastructures
Резюме на проекта:

Проектът цели подобряване на възможностите за борба с пожарите, които могат да възникнат на територията на общините Юскюп (Турция) и Сунгурларе (България), както и предотвратяване и смекчаване на последиците от тях чрез доставка на ново противопожарно оборудване в двете общини и подобряване на капацитета на персонала, отговорен за борба с пожарите.

В рамките на проекта ще се извърши анализ на риска от пожари в общините Юскюп и Сунгурларе и ще се разработи ръководство за добрите практики в тази област. За целите на проекта е планирана доставка на противопожарно оборудване в двете общини, включително мощни камиони с подвижни платформи за борба с горските пожари. Проектът предвижда изготвяне на работни проекти за изграждане на противопожарни кули в община Сунгурларе.

В резултат от доставката на ново противопожарно оборудване,  придобитите по време на обученията умения и обмяната на добри практики, ще се подобри капацитетът на екипите от двете страни на границата за реакция в случаи на възникнали пожари.

Статус на проекта: Приключен

Дейностите са изпълнени съгласно предвидения план-график.

Основната цел на проекта е да се подобрят възможностите за противопожарна защита и да се предотвратят и смекчат последиците от пожарите, които могат да засегнат територията на двете общини, чрез снабдяването им с ново оборудване и подобряване на уменията на персонала, отговорен за гасене на пожари.

И за двете общини, които са разположени предимно в горските райони, справянето със спонтанни пожари е сериозен проблем. То застрашава живота и здравето на гражданите, стопанската им дейност и икономическия живот на общините.

Повече от половината територия на Община Сунгурларе е гора (над 393 000 ха от обща площ от 790 000 ха). Община Юскюп, макар и с по-малка територия, също е разположена в горски район. Има голяма индустриална зона, с множество фабрики, които могат да бъдат сериозно засегнати от горски пожари, или да бъдат отправна точка на пожар, който би могъл да се разпространи в горските зони на общината.

По проекта са изпълнени инвестиционни дейности за предотвратяване и управление на рисковете от пожари, включително чрез повишаване на осведомеността, подобряване на системите за гражданска защита, управлението на бедствия и инфраструктури.

Доставени са пожарни коли и необходимото към  тях оборудване за противопожарни дейности като най-ефективни в усилията на институциите за устойчивост на бедствия. Разработен е “Анализ на риска от пожари в общините Юскюп и Сунгурларе и ръководство за най-добри практики за гасене на пожари“. Изготвен е технически проект за изграждане на пожарни кули в община Сунгурларе. Подобрен е капацитета на 26 турски и български общински служители и доброволци в областта чрез 2 обучения и обменна визита на граждани и местните власти на двете общини.

Изпълнението на проекта допринася за устойчивото развитие, предотвратяването и управлението на свързаните с климата рискове и особено на пожарите, включително за подобряване на осведомеността, гражданска защита и системите за управление при бедствия, на инфраструктурите за гасене на пожари в трансграничния регион.

Материали по проекта:

Материали, разработени по проекта можете да намерите ТУК.

Продукти по проекта:

Брошура за резултатите от проекта (на английски, български и турски език) можете да намерите ТУК.

"Анализ на риска от опасности от пожар в общините Сунгурларе и Юскюп и най-добри практики в противопожарната дейност" можете да намерите ТУК.

Наръчник, разработен за "Среща за обмяна на опит", проведена на 18 и 19 декември 2018 в Юскюп можете да намерите ТУК.

Презентации от "Среща за обмяна на опит", проведена на 18 и 19 декември 2018 в Юскюп (на български и турски език) можете да намерите ТУК.

Презентация с резултати от проекта от проведената Заключителна пресконференция в Сунгурларе на 12 март 2019 година можете да намерите ТУК.

Партньори

Водещ партньор
Община Юскюп, Турция
Партньор 2
Община Сунгурларе, България