Съветът за управление на Териториалната стратегия по програмата България-Турция 2021-2027 проведе второто си заседание

31.03.2023

Членовете на Съвета за управление на Териториалната стратегия по програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027 приеха Методика за идентификация на проектни идеи и Указания за покана за кандидатстване с концепции на проектни предложения. Приетите документи са важна стъпка в реалното стартиране на изпълнението на стратегията.

Методиката предвижда подборът на проектни идеи да се извършва на два етапа. Целта е да се изберат най-качествените и зрели идеи с най-голям принос към стратегията, които впоследствие да се разработят и да се представят като пълни проектни предложения за финансиране. Приоритетът „Интегрирано развитие на трансграничния регион“ е изцяло нов подход, който се основава на Териториалната стратегия и въвличането на широк кръг от заинтересовани страни в процеса на оценка.

В Указанията за концепции акцент е поставен върху проектните идеи, които имат за цел да създадат устойчиви партньорства за изпълнението на интегрирани проекти с многосекторна насоченост и висока добавена стойност за постигане на устойчив икономически растеж на трансграничния регион.

Участниците в срещата се обединиха около идеята за необходимостта от стартиране на процеса на подбор на проектни идеи възможно най-бързо и при пълна мобилизация, за да може да се постигнат заложените финансови цели в настоящата и следващата година от изпълнението на стратегията. Участниците изтъкнаха като сериозно предизвикателство естеството на работа по оценка на проектните идеи, която членовете на Съвета ще извършват, и необходимостта да преминат съответните обучения.  

Второто заседание на Съвета беше ръководено от Георги Димитров, кмет на Община Карнобат, и от Сидки Зехин, заместник-областен управител на Одрин. В срещата участваха още представители на управляващия и националния орган на програмата.

Facebook icon
Twitter icon