86 проектни предложения преминават успешно етапа на административната оценка и оценката за допустимост по Втората покана

13.07.2018

Съвместният комитет за наблюдение по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020, одобри резултатите от първите два етапа на оценката по втората покана за набиране на проектни предложения: 1. подготвителна сесия и проверка на представените предложения и 2. административна оценка и оценка за допустимост на проектните предложения. 

От общо подадените 130 проектни предложения, 86 преминават успешно към следващия етап  – техническа оценка и оценка на качеството, която ще бъде извършена от външни експерти-оценители. Преминалите втория етап се класират в низходящ ред въз основа на получените резултати при техническата оценка и оценката за качеството. Висок приоритет при финансирането ще имат предложенията, допринасящи за изпълнение на индикаторите на програмата, които все още не са постигнати.

Списък на проектните предложения, преминали оценката за административно съответствие и допустимост

Списък на отхвърлените проектни предложения

Организациите, с отхвърлени на този етап предложения, ще бъдат уведомени писмено за причините. В рамките на 7 работни дни след официалното уведомление за резултатите от оценката за административното съответствие и допустимост, Водещият партньор може да обжалва решението на Съвместния комитет за наблюдение.

Facebook icon
Twitter icon