Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция се проведе в град Поморие

13.12.2018

На 13 декември 2018 г. в град Поморие се проведе заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014–2020 г. Заседанието беше председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството и съ-председателствано от г-жа Бейза Туран, Министерство на външните работи на Република Турция. По време на срещата Главна дирекция “Регионална и градска политика“ към Европейската комисия бе представлявана от г-жа Магали Леноел.

На заседанието бяха представени резултатите от оценката по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег - ИПП България – Турция 2014–2020 г. Членовете на Съвместния комитет за наблюдение одобриха списъка с проектите, предложени за финансиране по Втората покана за набиране на проектни предложения.

От 130 проектни предложения, получени в рамките на поканата, 86 са преминалите оценката за административно съответствие и допустимост. 42 от тях са предложени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение, като 26 са по Приоритетна ос 1 „Околна среда“, а останалите 16 - по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“. Общата стойност на предварително одобрените проекти възлиза на 12 839 665,78 евро.  29 проектни предложения по Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“, получили над 65 точки в етапа на техническата оценка и оценката за качество, са включени в списъка с резерви.

Подробна информация за класирането на проектните предложения и за проектните предложения, предварително одобрени за финансиране от Съвместния комитет за наблюдение, може да намерите по-долу:

Приоритетна ос 1 „Околна среда“:

Приоритетна ос 2 „Устойчив туризъм“:

Facebook icon
Twitter icon