Опазване на природното и културното наследство – обща европейска цел, CB005.1.22.054