19,6 млн. евро са разплатени по програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020

17.11.2021

Към 17.11.2021 г. Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България – Турция 2014-2020 г. се изпълнява с добри темпове, като за 2021 г. усвояването на средствата изцяло покрива определената от Европейската комисия цел по правилото “n+3”.

По програмата са сключени 101 договора за субсидия и 6 договора за техническа помощ на обща стойност 31 млн. евро, което представлява 104,70% от общия бюджет на програмата с одобреното наддоговаряне.

Верифицираните разходи са в размер на 16,8 млн. евро или 57% от бюджета на програмата, а сертифицираните разходи възлизат на 16,2 млн. евро или 55% от бюджета на програмата. По програмата са извършени плащания в размер на 19,6 млн. евро, което представлява 65% от общата ѝ стойност.

Facebook icon
Twitter icon