Новини

Наръчник за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения, версия 2/ август 2020 г.

18.08.2020

Актуализирана версия 2 на Наръчника за изпълнение на проекти по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Турция 2014-2020 влиза в сила от 18.08.2020 г.

Наръчникът и приложенията към него са приложени по-долу:

Проведено онлайн обучение за българските проектни партньори по Втората покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България-Турция

05.08.2020

На 04.08.2020 г. Съвместният секретариат на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg - ИПП България – Турция с подкрепата на Управляващия орган проведе онлайн обучение за бенефициенти, представители на българските проектни партньори по 14 одобрени за финансиране проекта, по които се очаква да бъдат сключени договори за субсидия. Лектори бяха представители на Съвместния секретариат и Управляващия орган на Програмата. По време на обучението бяха разгледани следните теми:

Поправен формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

30.06.2020

Публикуван е коригиран формуляр за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения с незначителни технически поправки, свързани с одобреното изменение на Насоките за кандидатстване и въведената възможност партньорите по проекта да отчитат разходите си по Бюджетна линия 1 по принципа на „реално направените разходи“.

 

Промененият Формуляр за кандидатстване можете да намерите ТУК.

 

Важно! Изменение на насоките за кандидатстване по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014 - 2020

29.06.2020

Насоките за кандидатстване на предварително определените кандидати по Третата ограничена покана за предложения по Програмата ИНТЕРРЕГ-ИПП  за ТГС България - Турция бяха изменени с решение на Съвместния комитет за наблюдение от 26 юни 2020 г. като съответно беше променен и формулярът за кандидатстване.

Изменените Насоки за кандидатстване можете да намерите ТУК.

Ограничена покана за стратегическо проектно предложение

13.05.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България

(Управляващ орган по програмата)

в сътрудничество с

Дирекция по въпросите на Европейския съюз на Република Турция

(Национален орган по програмата)

 

Обявяват на 13 май 2020 г. покана за стратегическо проектно предложение по Програмата Интеррег – ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция, чиято цел е подобряване на трансграничното сътрудничество между двете държави.

Обявление за стартиране на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“

05.05.2020

Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България, в качеството си на Управляващ орган, обявява стартирането на обществена поръчка за избор на изпълнител за предоставяне на услуга „Организиране на събития по Програмите за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA 2014-2020, управлявани от Република България“ съгласно Практическото ръководство за правила за провеждане на обществени поръчки за външни дейности на ЕС (PRAG).

Указания на УО на ИНТЕРРЕГ-ИПП програмите за ТГС, въведени на териториите на държавите, участващи в програмите - Версия 2 от 23.04.2020 г.

23.04.2020

Управляващият орган (УО) на Програма Интеррег-ИПП България – Турция 2014-2020, уведомява бенефициентите, че с цел по-добър контрол и законосъобразност във връзка с действията, които следва да бъдат предприети при временно спиране на проекти, допълва указанията към бенефициентите на програмата:

-       По отношение отразяване временното спиране на проекти в договорите с изпълнители

-       По отношение предоставяне на анализ на планираните дейностите след срока на временно спиране с цел иницииране на изменения в проектите, където това е необходимо

Страници

Subscribe to Новини