Процедура за подбор за длъжността „Сътрудник ИНТЕРРЕГ“ по програмите за трансгранично сътрудничество

18.08.2023

Министерството на регионалното развитие и благоустройството

с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19,

тел. 02/9405 564

 

На основание на Заповед № РД-02-33-140/ 18.08.2023 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството във връзка с чл. 10 от Постановление № 15 на Министерския съвет от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г.

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

 

за длъжността „Сътрудник ИНТЕРРЕГ“ по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз, в които Република България участва за периода 2021-2027 г. Процедурата за подбор се обявява за следните свободни позиции за горепосочената длъжност, както следва:

по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз ИНТЕРРЕГ-ИПП между България и съответно Северна Македония, Сърбия и Турция: 2 бр.
по Програмите за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз - ИНТЕРРЕГ VI-A:

Румъния-България 2021 – 2027 - 3 бр. и
Гърция-България 2021 – 2027 - 1 бр.

 

1. Място за изпълнение на длъжността: гр. София

2. Характер на работата: Сътрудник ИНТЕРРЕГ подпомага работата на дирекция „Управление на териториалното сътрудничество” (УТС) в изпълнение на функциите ѝ на Управляващ орган (УО)/ Национален орган (НО) при прилагане на нови инструменти и механизми за изпълнение на приоритети, покани и проекти по програмата, участва в дейността на отдел „Програми ИНТЕРРЕГ ИПП – трансгранично сътрудничество“/ отдел „Програми ИНТЕРРЕГ“ за оказване на експертна подкрепа на българските кандидати и партньори в проекти по програмата, участва в работни групи и други оперативни звена/ структури, създадени в подкрепа териториални органи (координационни структури/ съвети/ стратегически бордове и др.) за прилагане на интегрирани териториални подходи – интегрирано трансгранично развитие по Цел на политиката 5 „Европа по-близо до гражданите“ (съгласно чл. 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060).

3. Изисквания за заемане на длъжността:

Образователно-квалификационна степен: Бакалавър;
Професионална област: Социални, стопански и правни науки в следните направления: право, икономика, регионално развитие, европеистика, публична администрация, международни икономически отношения, социология; Технически и природни науки в следните направления: архитектура, строителство и геодезия, общо инженерство, екология и урбанистика.
Професионален опит: минимум 3 години по специалността от висшето образование или в областите на дейност, съгласно функциите определени в длъжностната характеристика;
Допълнителна квалификация: свободно ползване на английски език (писмено и говоримо);
Допълнителен опит, считан за предимство:

- Опит в институция/организация, която изпълнява или е изпълнявала функциите на орган по управление на европейски структурни и инвестиционни фондове и инструменти или е била/е бенефициент по същите.
- Опит в разработване на планове и/или стратегии за даден регион/ административна структура.

 

4. Начин на провеждане на процедурата за подбор:

писмен изпит, включващ затворени и отворени тестови въпроси на български и английски език, както и писмен превод от и на английски език и
интервю на преминалите писмения изпит кандидати.

При обявяване на допуснатите и недопуснатите до писмен изпит кандидати комисията за подбор ще посочи информационните източници, които те могат да ползват при подготовката им.

5. Необходими документи за участие в процедурата за подбор:

- заявление по образец, в което се посочва за коя от позициите се кандидатства – възможно е кандидат да посочи повече от една позиция;
- декларация (по образец);
- автобиография на английски език (по образец);
- копие от документ за завършено висше образование;

Копие от диплома може да не се представя в следните случаи:

 ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е издадена след 01.01.2012 г. и е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти - в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата;
 ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация - в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване;

-копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор или друг документ, удостоверяващ професионалния опит);

-копия от други документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията за заемане на длъжността;

Документите следва да бъдат представени в сградата на МРРБ: 1202, София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ет. 1, Център за административно обслужване:

- лично от всеки кандидат;
- чрез пълномощник;
- по електронен път, на официалната електронна поща на МРРБ:

e-mrrb@mrrb.government.bg, като заявлението и декларацията трябва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис;

- чрез лицензиран пощенски оператор (валидна е датата на получаване).

 

Срокът за подаване на документите от кандидатите е 30 дни след публикуването на обявата за процедурата за подбор.

Забележка:

В процедурата не могат да участват лица, които са:

- непълнолетни;
- поставени под запрещение;
- осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода;
- лишени от правото да заемам определената длъжност.

В случай че бъде установено, че лица, попадащи в горните категории, са подали заявление за участие в процедурата за подбор, същите няма да бъдат процедирани за по-нататъшна оценка.

Сключване на договор: С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор.

Основно трудово възнаграждение за длъжността: до 3 000 лв.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на процедурата за подбор ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на МРРБ – www.mrrb.government.bg.

 

 

Информация за обработване на лични данни

за целите на провеждане на процедура по подбор за заемане на длъжност в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които Република България участва за периода 2021-2027

съгласно чл. 13 от Общия регламент относно защитата на данните

(Регламент (ЕС) 2016/679)

 

предоставените лични данни на администратора на лични данни - Министерството на регионалното развитие и благоустройството са необходими за провеждане на процедура по подбор съгласно Кодекса на труда и утвърдена от министъра на регионалното развитие и благоустройството Методика за подбор и назначаване на служители по реда на ПМС № 15 от 16.02.2022 г. за определяне на условията и реда за назначаване на български и чуждестранни граждани в съвместните структури за подпомагане на изпълнението и за определяне на системата за осъществяване на първо ниво на контрол по програмите за териториално сътрудничество на ЕС, в които РБ участва за периода 2021-2027;
срокът за съхранение на предоставените лични данни – 3 години на електронни носители и на хартия;
участниците в процедурата имат право да изискват от администратора заличаване и коригиране на личните ми данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, които права могат да упражнят чрез отправяне на писмено изявление до администратора, включително изпратено по електронен път, както и чрез формата за контакт на сайта на МРРБ;
участниците в процедурата имат право на подаване на жалба до надзорен орган – Комисията за защита на личните данни;
при непредоставяне на горепосочените лични данни, не могат да бъдат изпълнени посочените законови изисквания за участие в процедурата;
администраторът не извършва други действия на обработка, по отношение на лични данни, освен за целите на процедурата по подбор.

Facebook icon
Twitter icon