Обществено обсъждане на предстоящия прием по приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

03.08.2023

Управляващият орган на програмата България-Турция 2021-2027 публикува за обществено обсъждане пакет с насоки за кандидатстване по Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“.

Целта на поканата е да се идентифицират проектни предложения, които биха допринесли за насърчаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове и за подкрепа на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика.

  • Максимално допустима безвъзмездна финансова помощ на бенефициент – 200 000 евро
  • Интензитет на помощта – 100 %
  • Допустими кандидати – Микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производството или услугите.

Допустимите дейности са:

  • Инвестиции за намаляване на емисиите на парникови газове и потреблението на енергия през целия жизнен цикъл на промишлеността, включително чрез замяна на старо оборудване с ново, по-енергийно ефективно;
  • Инвестиции за енергийна ефективност на сграден фонд, собственост на предприятия, когато в тях се извършват производствените процеси;
  • Обмен на ноу-хау, добри практики и информация в областта на енергийната ефективност.
  • Насърчаване на кръгови производствени процеси чрез дейности свързани със закупуване на съответното технологично оборудване и разработване нови бизнес модели.

Заинтересованите страни могат да подават своите коментари, подкрепени с конкретни предложения за ревизия на коментирани текстове по документите, в срок до 20-ти септември 2023 г.  на адрес: JShaskovo@mrrb.government.bg

 

Пакетът с насоки за кандидатстване е на разположение ТУК

Таблица с получените коментари от  общественото обсъждане

Facebook icon
Twitter icon