Заседание на Съвместния комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България – Турция и първо заседание на Работната група за разработване на новата програма за периода 2021-2027 г. се проведоха в град Одрин

26.11.2019

На 12 ноември 2019 г. в град Одрин се проведе шестото заседание на Съвместния комитет за наблюдение (СКН) на Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014–2020 г. Събитието беше председателствано от Н.Пр. г-н Фарук Каймъкчъ, заместник-министър на външните работи на Република Турция, и съ-председателствано от г-жа Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. На срещата присъства г-жа Магали Леноел, представител от Главна дирекция “Регионална и градска политика“ към Европейската комисия.

По време на заседанието СКН одобри анализа за усвояването на средствата и постигането на показателите за продукт по Програмата, финансирането на две нови проектни предложения от списъка с резерви въз основа на общото класиране по Приоритетна ос 2 “Устойчив туризъм“ с наличните средства, в резултат на което ще бъдат сключени договори с проектни предложения CB005.2.23.038 и CB005.2.21.114 на обща стойност 578 507 евро. Членовете съгласуваха и стартирането на процедура за изменение на Програмата Интеррег-ИПП за ТГС България – Турция 2014 - 2020 към Европейската комисия, което включва прехвърляне на средства от бюджета в размер на 1 203 833 евро от приоритетна ос 1 към приоритетна ос 2, след влизането в сила на което ще бъдат финансирани всички останали 12 проектни предложения, включени в списъка с резерви по Втората покана. Решено беше и оставащото налично финансиране по Приоритетна ос 1 да бъде насочено към стратегически проект с предварително определени бенефициенти, както е представено в анализа за усвояването на средствата и постигането на показателите за продукт в съответствие с ръководните принципи за избор на операции по програмата. Представени бяха изпълнението на проектите по Втората покана, както и информация по отношение на проведената, също в Одрин, първа среща на Съвместната работна група за разработване на програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Турция за програмния период 2021-2027. Членовете на Съвместната работна група от двете страни приеха основните работни документи и обсъдиха следващите стъпки, свързани с новия програмен период. Г-жа Магали Леноел запозна присъстващите с насоките на Европейската комисия по отношение на подготовката на програмата.

На форума присъстваха българският посланик в Република Турция Н. Пр. Надежда Нейнски, българският генерален консул в Одрин г-н Васил Вълчев и турският консул в Бургас г-жа Сенем Гюзел, представители на делегацията на ЕК в Истанбул и др.

Facebook icon
Twitter icon